مبلغ تسهیالت اشتغالزایی قرضالحسنه بانک توسعه تعاون افزایش یافت

Iran Newspaper - - News -

بهمنظورارا­ئــه خدمــات مطلــوب در راســتای انجــام وظایــف حرفــهای درخصوص ایجاد اشــتغال، بانک توســعه تعاون سقف تسهیالت اشتغالزایی خــود را جهــت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ه)، ســازمان بهزیســتیم­شاغل خانگی، اشتغال ایثارگران و همچنین کارفرمایان کمیته امداد افزایش داد. گفتنــی اســت براســاس موافقــت شــورای پــول و اعتبــار با افزایش ســقف قرضالحســن­ه اشــتغالزا­یی، بانک توســعه تعاون میزان این تسهیالت جهت مددجویــان کمیتــه امداد امام خمینی، ســازمان بهزیســتی- مشــاغل خانگی واشتغال ایثارگران را از002 میلیون ریال به 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر5 ســاله وهمچنین ســقف وام قرضالحســن­ه قابل اعطا به کارفرمایان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی - مشاغل خانگی را حداکثربه میزان 0002میلیون ریال برای اشتغال حداقل 5 نفرازمددجو­یان افزایش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.