مردم از رفتارهای هیجانی بپرهیزند

Iran Newspaper - - News - محسن افروخته کارشناس اقتصادی

در شــرایط کنونــی کشــور ضــرورت دارد تــا انتظــارات بــا واقعیتهــا بیشــترین تطبیق و ســنخیت را داشــته باشــد. باید از آرمانگرایی، بــه واقعگرایی روی آوریم. بر کســی پوشــیده نیســت کــه تحریــم یعنــی اعمال و ایجاد یکســری محدودیتها که با دســتاورده­ایی هم همراه اســت. بنابراین ما باید این شــرایط را بپذیریم و انتظاراتمـ­ـان از دولــت واقعــی باشــد. شــهروندان مســئولیت پذیــر باید اگــر مطالباتی از دولــت دارند خود نیز رفتــار اقتصادی متعهدانــه داشــته باشــند. در واقــع انتظارات نباید یک ســویه باشــد. منظور ایــن اســت که مردم بهســمت اســتفاده از کاالهــای داخلی که نمونه مشــابه و مناســبی از آن در بــازار وجــود دارد، گــردش کننــد. همچنیــن شــهروندان باید در شــرایطی که کشــور با چالشهــای اقتصادی مواجه اســت رفتارهایی نداشــته باشند که منجر به تشــدید شرایط بد شــود. رفتارهای هیجانی نظیر خریــد و فــروش ســکه و ارز و خودرو برای ســفته بــازی عامل تشــدید بحران اســت. رفتارهای هیجانی مردم میتواند وضعیــت معمولی را به وضعیت نامطلوب تبدیل کند، در حالی که اگر رفتارها عقالیی باشد از شدت بحرانها کاســته میشود. این یعنی بخشــی از اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد نتیجه عملکرد خود شــهروندان اســت و بخــش دیگر به تصمیمــات دولتی ارتباط دارد که دولت موظف به رفع و رجوع آن است. اگــر میخواهیــم در این شــرایط با مشــکالت کمتری مواجه شــویم یا اثرات مثبتی برای اقتصاد کشــور ایجاد شــود باید هم رفتارهــا و عملکرد اقتصادی شــهروندان تصحیــح شــود و هــم اینکه دولت متناســب بــا قواعــد و قوانین تصمیمات صحیح بگیرد و شرایط منفی را تعدیل کند. وجــه دیگــر موضــوع را بایــد در رفتــار، تصمیــم گیریهــا و محدودیتهــ­ای مســئوالن بررســی کــرد. بــرای مثــال زمانــی که کشــور بــا محدودیــت منابع مواجــه اســت نباید بودجه را میــان فعالیتهای مختلف توزیــع کرد بلکه با اولویتبندی باید بخشــی از نیازها را از فهرســت خارج و به آینده موکول کرد و منابــع را بــه ســمت موضوعات محدودتــر هدایت کرد تــا در نهایت امکان بهرهبرداری از پروژهها وجود داشته باشد و اال کشور با انبوهی از موضوعات و پروژههای ناتمام روبهرو میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.