نقد عامهپسندی

Iran Newspaper - - News - سایر محمدی خبرنگار

«رمانتیسیسم­سیاسی»ستیزهجویان­هترین کتاب کارل اشــمیت اســت؛ کتابــی که در آن نقــش مقالــه «مــن متهــم میکنم» امیــل زوال را در جریان ماجرای دریفوس بــا اشــتیاقی بیحدوحصــر میپذیــرد. اشمیت کتاب را با نقد نظریه عامهپسند رمانتیسیسـ­ـم آغــاز میکنــد کــه در آن رمانتیکهــ­ا بــا ارجــاع بــه موضوعهــای معینــی درباره کشــش عاطفــی تعریف شــده، ســپس به اصول اساســی جنبش رمانتیک حملــه میبرد و تکیــه ویژه آن بر بنیان متافیزیکی رمانتیسیسـ­ـم است؛ و اینکــه چنین بحثی به همــه حوزههای فرهنــگ جنبــه زیباشــناخ­تی میدهــد. مباحثاصلیک­تاب،پیشزمینهای­است بــرای یــورش اشــمیت به رمانتیسیسـ­ـم سیاســی و شاعرانهســ­ازی ســتیزهای سیاسی. کارل اشــمیت را هم هابز دوران جدید و هم پدرخوانده فلســفی نازیسم نامیدهانــ­د. آنچــه ســبب شــد او یکــی از سرآمداننظر­یهپردازیسی­اسیوحقوقی در قرن بیســتم باشــد، قدرت سخنوری و اســتدالل او آن هــم در دفاع یا رد مواضع سیاســی مختلف است. اشــمیت در این کتــاب نقــد سیاســی بنیادینــی را عرضه کرده اســت و از مفهومی از عمل سیاسی دفاع میکند که اســتوار است بر مفاهیم خیر و شــر، عدالــت و بیعدالتی و حمله بــه انفعــال سیاســی کــه معلــول تجربه رمانتیسیسم­سیاسیاست. رمانتیسیسم سیاسی نویسنده: کارل اشمیت مترجم: نیره توکلی ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ انتشار: ۸۹3۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.