کسانی‌که‌علیه‌این‌جشنواره‌هستند‌خودشان‌را‌کوچک‌می‌کنند

حسین علیزاده در اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

Iran Newspaper - - News - نداسیجانی خبرنگار

شــامگاه سهشــنبه پنجــم شــهریور مــاه اســت و محوطــه تــاالر وحــدت مملو از جمعیتــی که هــر کدام معرف بخشــی از جغرافیــای ایــران زمیــن هســتند. کودکان خردســال، نوجوانــان و جوانان بــا لباسهــای رنگارنــگ و محلــی سازهایشــا­ن را بــه دســت گرفتــه و در گوشهگوشــه این ســالن با ذوق و شــوق مشــغول عکسانداختـ­ـن بــا دوســتانی هســتند کــه طــی یــک مــاه در کنــار هم خواندهانــ­د و نواختهانــ­د. مراســم آغــاز میشــود؛ امــا ایــن بــار نوبــت تقدیــر و تجلیــل از هومان اســعدی اســت؛ دبیر جشــنواره ملــی موســیقی جــوان که به مدت هفت ســال هدایتگر نســل آینده موسیقی ایران بوده است؛ موسیقیدانی که حسین علیزاده همیشه از او به نیکی یــاد میکند و مقاومــت او در تداوم این جشنواره را دلیل همکاری هنرمندان با این جشنواره عنوان کرده است؛ در این مراســم با حضور ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی، محمد الهیاری مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و حســین علیزاده بهعنوان نماینده هیأت داوران از هومان اسعدی قدردانی شد.

در ادامه آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان که اجرای آن را ســید عبــاس ســجادی بــر عهــده داشــت، هومــان اســعدی دبیــر علمی جشــنواره ضمــن تشــریح برنامههــا­ی انجــام گرفتــه بیــان کــرد کــه جشــنواره ســیزدهم نســبت بــه هفــت دورهای کــه در ایــن جشــنواره حضــور داشــته متمایزتــر بوده اســت. اســعدی افزود: «این جشــنواره ترکیبی از ســه جشنواره بزرگ اســت که در قالب یک جشــنواره برگزار میشــود. قاطعانه میگویم این رویــداد یــک رویــداد منحصر بــه فرد و بینظیــر اســت کــه قطعــاً در دهههای آتــی ثمــرات آن را مشــاهده خواهیــد کــرد. البته دلخوری خود را از مســئوالن وزارتخانهه­ــای مرتبــط اعــام هــم میکنــم؛ وزارتخانهه­ایــی کــه حمایــت چندانــی از ایــن رویــداد نکردنــد. بایــد مرکــزی بــرای بارورشــدن اســتعداده­ا تأسیس شود تا جوانان شرکتکننده در این جشــنواره به ســمت موســیقیها­ی دیگر نروند.»

در ادامــه برنامــه ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ضمــن قدردانــی از ســتاد اجرایــی این رویــداد گفــت: «ایــن جشــنواره امــروز بــه گردهمایــی بــزرگ موســیقی ایران تبدیــل شــده. ایــن رویــداد یــک اتفــاق متمایــز اســت؛ چراکــه طعــم دیگــری برای ما دارد و همه جغرافیای کشــور را درگیر خود کرده است». صالحی افزود: «وقتی به پشت سرمان در این 13 دوره نــگاه میکنیــم، اتفاقــات بســیار خوبی را در ایــن رویــداد میبینیــم. بخشــی از حفاظت موسیقی ما برعهده موسیقی نواحــی بــوده و خوشــبختان­ه بــا تجربــه قالبهــای مختلــف در این جشــنواره، ثابت شــده کــه باید نواحی موســیقی را با تمام وجود حفظ کرد. این جشــنواره ایدههــا و قالبهای متفاوتی داشــته که ارتبــاط بیننســلی را میــان هنرمنــدان نوجــوان و اســتادان برقــرار کــرده و بــه اعتقاد من این جشنواره به یک آکادمی بیننسلی موسیقی تبدیل شده است.» وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه ســخنانش بیان کرد: «این جشــنوارهه­ا همیشــه دغدغــه مدیریــت پســینی داشــتهاند؛ اینکــه بعد از جشــنواره قرار اســت چه اتفاقــی برای برگزیــدگا­ن آن بیفتد. البته که من دغدغههای هومان اســعدی را میشناســم و نمیخواهــم از آن عبــور کنــم، امــا بدانید ســه نســل خردسال، نوجوان و جوان شرکتکننده در ایــن رویداد، به شــکل یک نســل، به دوره بعد و گروه بعد میروند. البته که این مسئولیت ما بهعنوان وزارت ارشاد و نهادهای مسئول دیگر را کم نمیکند. نبایــد ارتباط میان نســلی را محدود به یــک جشــنواره کنیم تا این اســتعداده­ا شکوفا و معرفی شوند».

حســین علیــزاده بهعنــوان یکــی از اعضــای هیــأت داوران ســیزدهمین جشــنواره ملــی موســیقی جــوان، ایــن جشــنواره را یک رویداد دوستداشتنی عنوان کــرد و گفت: «وقتی تداوم وجود داشــته باشــد و رونــدی قطــع نشــود، قطعــاً همه چیز بخوبــی پیش میرود. بــه اعتقاد من ایــن جشــنواره به قدری پشــتوانه محکمــی داشــته کــه هیــچ مدیری به خود اجازه نداده به جشنواره دســت بزنــد. به همیــن دلیل تــداوم و اســتمرار در این ســالهایی که گذشــت نقطه قــوت جشــنواره بوده اســت. این جشــنواره ســمبلی از ملت ایران اســت کــه از تمــام اقــوام و گونههــای مختلف موســیقایی در آن نماینــده دارنــد و هر کســی کــه بخواهــد آن را تغییــر دهــد، در واقــع خــود را کوچــک کرده اســت». علیــزاده در ادامه صحبتهایش تأکید

کــرد: «ایــن رویــداد نیازمنــد ســازمانی اســت که هنرمندان بایــد در آن حضور داشــته باشــند. همگی مــا میخواهیم فکــر جدیای بــرای اســتعداده­ای این جشنواره بشــود تا بچهها بتوانند تبدیل

بــه هنرمنــدان آینــده شــوند و پشــتوانه فرهنگی ما باشــند. در غیــر اینصورت اینها تبدیــل به مطربهایی میشــوند که عاری از نگاه هنری و فرهنگی هستند و فقــط جنبه نمایشــی پیــدا میکنند.»

حســین علیــزاده همچنیــن از انجمــن موســیقی ایــران قدردانــی کــرد. ایــن مراســم بــا اجــرای هنرمنــدان برگزیده موســیقی جــوان و نیز برگزیــدگا­ن دوره سیزدهم به پایان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.