برگزیدگان چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند

Iran Newspaper - - News -

آییــن اختتامیه چهاردهمین دوره از جشــنواره تئاتر خیابانی مریوان شــامگاه سهشــنبه 5 شــهریور ماه در ســالن نشــاط مریوان برگزار و از برگزیــدگا­ن ایــن دوره از جشــنواره تجلیــل بــه عمل آمد. نخســتین بخش تجلیل از نمایشها به برگزیده بخش مردمی با عنوان «شکست غول بیکاری» به کارگردانی شــیرین شــاهوردی از بروجرد اختصاص یافت. در بخش پژوهش مریم منصــوری برای مقاله «پدیدارشناس­ــی مکان» و محمد اوحدی مراغــهای برای مقاله «مرگ تئاتر» مورد تجلیل قرار گرفتند. نعمت ایزدی از مریوان و ســعید خیراللهی از دهلران هم بهعنوان هنرمندان پیشکسوت مورد تجلیل قرار گرفتند.

در ادامه این مراسم از برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره تقدیر شد. در بخش بهتریــن بازیگــر زن آناهید یونیدکانیا­ن با نمایــش «وای وای» از ارمنســتان برای بخش بازیگری زن مورد تقدیر قرار گرفت و نســرین بابایی برای نمایش «خون ســرخ» از ایران جایــزه برتــر را بــه خود اختصــاص داد. ســاغر کیخواه بــرای نمایش «گلپری» و مهســا افصحی برای بازی در نمایش «بیپیش بیاجاره» تقدیر شدند و جایزه برگزیده بازیگری بخش مسابقه ایران برای نمایش «هادی و هدی» به الهه پورجمشید اهدا شد. در بخش بازیگر مرد هم امیرمحمد انصافی با نمایش «ایستگاه» از ایران مورد تقدیر قرار گرفت و هایک اسرائیلیان از ارمنستان نیز جایزه بهترین بازیگری را از آن خود کرد. هادی عطایی و امیر کفشــدار از نمایشهــای «هادی و هدی» و محورهای مورد تأکید جشــنواره تقدیر شدند. میثم سرآبادانی برای نمایش «بیپیش و بیاجاره» و مختار کرمی برای بازی در نمایش «سانتیمتر» از مریوان جایزه برگزیده بازیگری مرد را به طور مشترک از آن خود کردند. در بخش کارگردانی هایک اســرائیلی­ان از ارمنســتان تقدیر شد و مختار محمدی کارگردان نمایش «ساعت ۹» از ایران و عراق هم عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد.

در ایــن بخش از میاد حســنزاده، کارگــردان نمایشهای «گلپری» تقدیر شــد و افشــین خدری کارگردان نمایش «زنی اینجا نماند»، بهعنوان کارگردان برگزیده مورد تجلیل قرار گرفت. ■ امین عباسیان، مدیر انجمن موسیقی استان لرستان از برگزاری سوگواره «چمرگه» به مناسبت ایام محرم و صفر خبر داد. ■ سازمان ســینمایی گزارش عملکرد مالی مؤسسه «هنر و تجربه» در چهار ماهه اول سال ۸۹ را منتشر کرد.

تاکنون ۹۱ کشور برای شــرکت در بخش «بهترین فیلم بینالمللی» مراسم اسکار ۰۲۰۲ نمایندگان خود را به آکادمی معرفی کردهاند.

رحیــم هودی، تنها بازمانده از نســل ســوم تئاتر شــیراز مورد تجلیــل قرارگرفت و چهاردهمین نشان مفاخر فارس به او اهدا شد.

شــش کتاب به عنوان نامزدهای نهایی جایزه کتاب علمی انجمن ســلطنتی ســال ۹۱۰۲ برگزیده شدند.

جشنواره ادبی «حس خیابان» با موضوع تجربیات خیابانخواب­ی در حوزه شعر، داستان و خاطره نویسی برگزار میشود.

کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشــی به روال هر سال در ۰۱ شب اول محرم ۱۴۴۱، مجالس شبیهخوانی برگزار میکند.

آییــن رونمایی از آلبوم «یــادش» در قالب یــادواره جواد معروفــی نوازنده فقید موسیقی ایرانی روز گذشته در تاالر رودکی تهران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.