شناور شدن ساعت کار ادارات در نیمه اول مهر درصورت تایید دولت

Iran Newspaper - - News -

معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری تهران بر شــناور شــدن ســاعت کار ادارات در نیمه اول مهرماه از ساعت 7 تا 9 صبح تأکید کرد و گفت: این موضوع درصورت تأیید و ابالغ دولت اجرایی میشود. بهگــزارش ســازمان حملونقــل و ترافیک، محســن پورســیدآق­ایی در نهمین نشســت مشــترک پلیس راهور فاتــب و معاونت حملونقــل و ترافیک تهران بااشــاره به تمهیدات پیشبینی شده برای مدیریت ترافیک پایتخت در فصل بازگشــایی مــدارس، گفــت: ممنوعیــت ورود کامیون و نــاوگان توزیع بــار و کاال تــا ســاعت 10 صبح، در دو هفته نخســت مهرماه و ســرویسدهی مناســب به مدارس و همکاری ویژه پلیس جهت راهاندازی گشت ویژه مشترک نظارت بر سرویسدهی مدارس از دیگر اقدامات در دستور کار است. وی ادامه داد: داشتن معاینه فنی برای وسایل نقلیهای که در شهر تردد میکنند الزامــی اســت و در این زمینه با رونمایــی از این خودروها به رصد همه وســایل نقلیه بویژه خودروهای سنگین میپردازیم تا هر خودرویی که استاندارد نداشته باشد دوباره به مراکز معاینه فنی برگردد. معاون شــهردار تهران تأکید کرد: مسأله سالمت شــهروندان و کاهش آلودگی هوا و ترافیک دغدغههای جدی شهرداری تهران است و در این راستا در جلسه مشــترک با پلیس، موضوع شــناور شــدن دو هفتهای ســاعت کار کارمندان در مهرماه مطرح و موردتوافق طرفین قرار گرفت.این موضوع در صورت تأیید و ابالغ دولت اجرایی میشود. ■ راهاندازیپ­لیسدوچرخهس­واردرپایتخ­ت رئیــس پلیــس راهــور تهــران بــزرگ هــم در ایــن نشســت از راهانــداز­ی پلیس دوچرخهسوار در سطح پایتخت خبر داد. ســردار محمدرضا مهماندار گفت: ســال گذشــته نیز این طــرح در منطقه 6 و 12 انجــام شــد و امیدواریــ­م بــا تعیین نوع مأموریتها در ســطح شــهر پلیس دوچرخهسوار را در مناطقی که امکان دارد و از طرفی، رؤسای آن داوطلب این طرح هستند، در سایر مناطق نیز اجرایی شود. مهماندار بر تجهیز بزرگراههای شهید بابایی و امام علی به سیستم ثبت تخلف ورود خودروهای سنگین در خط سرعت تأکید کرد و خواستار تجهیز رمپهای خروجی بزرگراهها به دوربین ثبت تخلف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.