قدرتنمایی تا نیمه نهایی، نمایشی برای نرسیدن به فینال

Iran Newspaper - - News -

رقابتهــای جــودو قهرمانی جهــان ۹۱0۲ در توکیــو ژاپن برگزار شــد و دست شاخصترین ورزشــکار ایران در این رشته از مدال کوتــاه ماند. این اتفــاق در حالی افتاد که مایــی از لحاظ فنی و روحی در آمادگی مطلوبی قرار داشت و از بخت خوبی برای کسب طا برخوردار بود. سعید مایی دارنده مدالهای طای جهان ۸۱0۲ و برنز جهان ۷۱0۲ و نفر نخســت رنکینــگ وزن ۱۸- کیلوگــرم جهان پس از اســتراحت در دور نخســت، برابــر اشــرف موتــی دارنده مــدال برنــز آفریقا در ســال ۹۱0۲ از مراکــش به روی تاتامی رفت و با ضربه فنی به برتری رســید. وی ســپس مقابل کارلوس لوز نفر ۱۴۱ رنکینــگ جهــان از پرتغال در مدت زمــان یک دقیقه و ۸ ثانیه با ضربه فنی پیروز شد و به دور چهارم راه یافت. مایی در یک هشتم نهایی نیز برابر خاسان خالمورزایف نفر دهم رنکینگ جهان و دارنده مدالهای طای المپیک ۶۱0۲ و برنز جهان ۷۱0۲ از روسیه به برتری رسید و راهی دور یک چهارم نهایی شد. این جودوکار در این مرحله نیز مقابل آنتوین والویز دارنده مدالهای برنز المپیک و نقره و برنز جهان از کانادا به روی تاتامی رفت و در همان دقیقه نخســت موفق شد حریف را ضربه فنی کند و راهی مرحله نیمه نهایی شود. در حالی که انتظار میرفــت مایــی این مبارزه را هم با پیروزی پشــت ســربگذارد، امــا در پنجمین مبارزه خود برابر ماتیاس کاس نفر چهارم رنکینگ و قهرمان بازیهای اروپایی از بلژیــک در وقت طایی شکســت خورد و از رســیدن به فینــال بازماند. یکی از خبرنــگارا­ن خارجی حاضر در مســابقات با اشــاره به شکســت مایــی در اکانت توئیتریاش نوشت: «قهرمان جهان هیچ تاشی برای زدن فن نکرد.»

نکته حائز اهمیت اینکه در دیگر مسابقه نیمه نهایی این وزن، جودوکار رژیم صهیونیســت­ی و نفــر دوم رنکینگ قرار داشــت که برابر حریف مصــری به برتری رســید و راهــی فینال شــد تــا برای کســب مدال طــای جهان به مصــاف حریف بلژیکی برود. گفتنی است، مایی در دیدار ردهبندی برابر لوکا ماسورادزه نفر ۹۲ رنکینگ جهان و دارنده مدال برنز جوانان جهان ۸۱0۲ به روی تاتامی رفت که در 3 دقیقه و ۴۱ ثانیه ایپون شد و دستش از کسب مدال کوتاه ماند. در مسابقه فینال، ساگی موکی از رژیم صهیونیستی حریف بلژیکیاش را با ضربه فنی شکست داد و مــدال طای جهــان را از آن خود کرد. مدال برنز نیز به جودوکار کانادا رســید تا مایــی که تنها نماینده ایــران در این رقابتها بود، در جایگاه پنجم قرار بگیرد تا حتی روی سکویی که حریفی از رژیم صهیونیستی قرار داشت، حاضر نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.