مارکا (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

نیمــار و محتملتــر شــدن انتقــال وی از پــاری ســنژرمن بــه بارســلونا در عیــن تاش عظیــم رئــال مادرید بــرای جــذب وی، تبدیــل بــه ســوژه نخســت این نشریه شــده است. مارکا مصاحبــهای با تونی کــروس، هافبک آلمانــی رئــال مادریــد هــم دارد و از تاش بسکتبالیسـ­ـتهای اســپانیای­ی (رقبای ایران) در شــروع جام جهانی بسکتبال هم سخن گفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.