دیلی اکسپرس (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

این نشــریه پیروزی 3-0 پریشب ناتینگهام فارست، تیم سابق کریم انصاریفرد مقابل دربی کانتی در دور اول جام اتحادیه فوتبال انگلیس را به خبر نخست خود تبدیل کرده و از آلرت ادوما تعریف کرده که با درخشش فــردیاش عامــل اصلــی ایــن توفیــق بود. اعــام آمادگــی زالتــان ابراهیمووی­ــچ برای کمــک به منچســتریو­نایتد که یک بــار دیگر به دردســر افتــاده، دیگر ســوژه اصلی دیلی اکسپرس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.