دنیزلی - کالدرون؛ تقابل جهانی

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / تقابــل جهانــی؛ ایــن توصیفــی اســت کــه میتــوان از تقابل مصطفــی دنیزلی و گابریــل کالدرون بــه کار بــرد. دو مربــی مطــرح و نام آشــنا که بــا حضور در لیــگ ایران و نشستن روی نیمکت تیمهای پرهوادار تراکتور و پرسپولیس، بــه لیــگ نوزدهــم اعتبــاری دوچنــدان بخشـــــــ­یدهاند. دنیزلـــــ­ـــــــی چهــرهای نــام آشــناتر برای فوتبالدوست­ان ایرانــی اســت. مربی شــهیر ترکیهای که کار خود در ایران را بــا هدایــت پاس تهــران آغاز کرد و بعد هم روی نیمکت پرســپولیس نشست و اگر چه جام نیاورد اما دوران ویژهای را از تاریخ حیات سرخها رقم زد و حاال میخواهد با تراکتور بــه موفقیت برســد. در مقابل هم مربی مشــهور آرژانتینــ­ی بــه پرســپولیس آمده تا بخــت خود را در ایــن تیــم بیازماید. اما بررســی کارنامه این دو مربــی نشــان میدهــد کــه آنهــا وجوه مشــترکی دارنــد. دنیزلی ۹6 ســاله در دوران بازیگری خود بــازی در گاالتاســر­ای را تجربــه کــرده و کالــدرون هــم برای تیمهایــی مانند ریســینگ کاب، رئال بتیــس و پاری ســن ژرمــن به میدان رفته اســت. هــر دو مربی بازیهای ملی کمــی دارند. دنیزلی کــه مهاجــم بــوده، در ســالهای 0۸-۱۷۹۱ در 0۱ بــازی ملــی بــرای ترکیــه به میــدان رفتــه و ۲ گل زده اســت. کالدورن هــم که هافبک بــوده و همبــازی دیهگــو مارادونــا­ی بزرگ، در ســالهای ‪۱۸۹۱ 0۹-‬ در 3۲ بازی بــرای آلبــی سلســته بــه میــدان رفتــه و یک گل زده اســت. ضمن اینکه کالــدرون با آرژانتین به نایــب قهرمانــی جام جهانی 0۹۹۱ هم رســید. در دوران مربیگــری هــم هــر دو روی نیمکت تیمهــای مطرحــی نشســتهاند. دنیزلــی ســرمربی هر 3 تیم پرهوادار کشــورش یعنی گاالتاســر­ای، بشــیکتاش و فنرباغچــه بــوده و سرمربیگری تیم ملی ترکیه را هم تجربه کرده و کالدرون ۹5 ساله هم هدایت تیمهایی مانند لــوزان ســوئیس، تیــم ملــی عربســتان، االتحاد، الهال و رئال بتیس را هم تجربه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.