جهانبخش در برایتون ماندنی شد

Iran Newspaper - - News -

بــا پیوســتن ریتســو دوان ژاپنــی بــه آیندهــوون، مســأله پیوســتن علیرضــا جهانبخش به این باشــگاه هلندی هم منتفی شد. این غول لیگ هلند یکی از این دو مهاجم را کاندیدای تقویت خط حمله خود کرده بود و در صورت انتخــاب نهایــی جهانبخــش، وی بایــد برایتــون را ترک میکرد امــا با آمدن «دوان»، جهانبخش در لیگ انگلیس ماندنی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.