حسینی: خیلیها دوست نداشتند گلر اول استقالل شوم

Iran Newspaper - - News -

سیدحســین حســینی، دروازهبان اســتقال گفت: «میدانم فصلی ســخت در انتظارم اســت با این حال فشارها را کنترل میکنم تا روی کارم اثر منفی نگــذارد. بهترین گلرهای دنیا هــم گاهی گلهای بحث برانگیز میخورند ولی در این موارد حمایت همتیمیهــا و هــواداران مهــم اســت. خیلیهــا دوســت نداشــتند من مرد اول دروازه آبیها شوم اما من با تاش چند ساله به این جایگاه رسیدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.