اوضاع نامساعد احمدزاده در پرسپولیس

Iran Newspaper - - News -

فرشــاد احمدزاده، هافبک پرســپولیس به دلیل مســائل انضباطی مورد غضب گابریــل کالــدرون قرار گرفته و بعید اســت این مربی آرژانتینی از وی در مســابقه مهم فردا شــب در شــهر تبریز بهره گیرد. احمدزاده پــس از گذراندن یک فصل ناموفق در لیگ لهســتان، ابتدای فصل جاری به پرســپولیس برگشت اما ظاهراً کالدرون از نحوه کار او راضی نیست. این در شرایطی است که بسیاری از هواداران پرسپولیس نیز از بازگشت او استقبال نکردهاند. البته فرشاد احمدزاده در توضیح پیرامون غیبت احتمالیاش و همچنین شرایط نامساعد خود در پرسپولیس گفته است که از مصدومیت رنج میبرد و این مسأله، دلیل اصلی مشکات اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.