مجریان بیربط به ادبیات

گفتوگو با عليرضا معينى در حاشيه انتشار فهرست مجریان برتر صداوسيما در زمينه پاسداشت زبان فارسى

Iran Newspaper - - News - یگانه خدامی خبرنگار

دیروز فهرستى به انتخاب مشاور عالى معاون سیمای ســازمان صداوســیما از مجریانى که بیشترین اهتمام را در پاسداشــت زبــان فارســى داشــتهاند اعــام شــد. رضا پورحســین بر اســاس اعــام نتایــج ارزیابى مرکز نظارت و ارزیابى سازمان در بهار ٨٩ این مجریان را به شبکههای سیما معرفى کرد و خواستار تشویق شایسته آنها شد.

فهرستى که بعضى نامهای آن باعث تعجب شد. فرشته ایزدی، ساجده ســلیمانى، هرمز شجاعىمهر، محمدرضــا نظام اســامى از شــبکه یــک، نجمالدین شــریعتى، پیمان طالبى، شــهرام شــکیبا از شبکه سه، مجیــد یراقبافــا­ن، المیرا ســماواتى، ژیا امیر شــاهى از شــبکه پنــج، پژمــان بازغــى از شــبکه نســیم، میاد اســامزاده از شــبکه ســامت، محمد نظری از شــبکه جامجــم، نــادر طالــبزاده، على مروی از شــبکه افق، ســینا هوشــمندین­ژاد از شبکه امید و اســماعیل آذر از شبکه آموزش کسانى هستند که به عنوان مجریان برتر در حوزه پاسداشت زبان فارسى در بهار امسال معرفى شــدهاند و شــاید دیــدن نامهایى چون اســماعیل آذر، شــهرام شکیبا و ژیا امیرشاهى در آن قابل قبول باشد اما به گفته علیرضا معینى مجری و گوینده پیشکسوت بقیه اسمها چندان ارتباطى با ادبیات فارسى ندارد.

معینى که ســالها اجرای برنامههای حوزه ادبیات را در رادیو و تلویزیون برعهده داشته از شنیدن بعضى نامهــا تعجــب مىکنــد و مىگویــد: «غیر از دکتــر آذر، شــهرام شــکیبا، ژیا امیرشــاهى و هرمز شــجاعىمهر بقیه این افراد ارتباطى با حوزه ادبیات فارســى ندارند. از دیــدن و خوانــدن نام بقیه تعجب مىکنــم. اگر این فهرســت به عنوان افرادی که به زبان فارســى آســیب زدهاند منتشر مىشد بیشتر آن را باور مىکردم. درباره این مسأله و بهطور کلى مجریان مردم باید نظر بدهند و مدیــران هرچقدر هم که مســئول باشــند نمىتوانند ادعایى در این زمینه داشــته باشــند مگر اینکه کارهای این مجریها را تک به تک دیده و با ادبیات مطابقت داده باشند.»

دربــاره وضعیــت زبــان فارســى در صــدا و ســیما مدت هاســت انتقادهایى مطرح مىشــود و بسیاری از چهرههای ادبى نسبت به تخریب زبان در برنامههای مختلف هشــدار دادهانــد. حتى مقام معظــم رهبری اردیبهشت امسال در دیدار با شاعران و اهالى فرهنگ از صداوســیما گلــه کــرده و گفتند: «من از صداوســیما گلهمنــدم بهدلیــل اینکه به جای ترویــج زبان صحیح و معیــار و زبــان صیقلخــورد­ه و درســت، گاهــى زبان بىهویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر خارجى را ترویج مىکند. انتشار فان لغت فرنگى یک مترجم یا نویسنده از تلویزیون، موجب عمومى شدن آن لغت و آلوده شــدن زبان به زوائد مضر مىشود.نگذارید زبان فارسى دچار فرسودگى و ویرانى شود.»

بــه نظر مىرســد صدا و ســیما و در واقــع معاونت ســیما تاش کرده با انتشار این فهرست مجریان را به پاسداشــت زبان فارسى تشویق کند اما معینى معتقد اســت این کارها اثربخش نیســت. او مىگوید: «انتشار این فهرســت و کارهایى مانند آن تأثیر منفى دارد و به نوعى اســتهزای زبان فارسى اســت. رسانه بهطور کلى در حال آســیب رســاندن به زبان فارســى است. من به ایــن افراد به عنوان همکار احترام مىگذارم اما خودم را هم الیق قرار گرفتن در این فهرست نمىدانم چون من هم نتوانستهام برای زبان فارسى کاری کنم. رسانه هــم از مــن نخواســته و هرکاری کــردهام خــودم انجام داده ام. بقیه هم اگر کاری کردهاند با درخواست رسانه نبــوده و اصوالً رســانه مرجع تشــخیص در ایــن زمینه نیســت. انتشار این فهرســت منطقى، اصولى، علمى، رسانهای و مردمى نیست.»

او البته حســاب رادیو را جدا مىکند و معتقد است این رسانه بیشتر به زبان فارسى توجه مىکند و مسائلى مانند صحیح خوانى در رادیو کمتر دچار اشکال است در صورتــى کــه تلویزیــون در این زمینه بســیار مشــکل دارد: «جز یکى دو نفر نمىتوانم گویندهای را نام ببرم که بتواند درســت شــعر بخواند ولــى گویندههای ما در برنامه زنده شعر مىخوانند و معروفترین شعرها را اشتباه مىخوانند و اشتباهات فاحشى دارند.»

وقتــى از معینــى مىخواهیــم خودش فهرســتى از مجریانــى که برای پاسداشــت زبان فارســى تاش کردهانــد تهیــه کنــد مىگوید: «مــن این فهرســت را کنار مىگذارم و رشــید کاکاونــد و محمد صالحعا را انتخاب مىکنم. همین. مجری دیگری را نمىتوانم انتخاب کنم.»

انتشار این فهرست و کارهایى مانند آن تأثیر منفى دارد و به نوعى استهزای زبان فارسى است. من به این افراد به عنوان همکار احترام مىگذارم اما خودم را هم الیق قرار گرفتن در این فهرست نمىدانم چون من هم نتوانستهام برای زبان فارسى کاری کنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.