جشن 80 سالگی «قلب مهربان شورای کتاب کودک»

Iran Newspaper - - News - مریم شهبازی خبرنگار

در مراســمى کــه بــه مناســبت گرامىداشــ­ت بيــش از نيــم قرن تــالش نوشآفریــن انصــاری و همزمــان با ســالروز هشتادســال­گىاش برگزار شــد اليزابــت پيچ، عضو هيأت مدیــره دفتر بينالمللى کتاب برای نسل جوان با ارسال پيامى از ویژگىهای این شخصيت برجسته گفت.

ابتدای این مراســم با گفتههای محمدرضا بهزادی، پژوهشــگر حــوزه تاریــخ همــراه شــد؛ او بــا اشــاره به خانــواده دبیــر شــورای کتاب کــودک گفت: «اگــر بخواهیم به پیشــینه خانواده انصــاری بخصوص مسعود انصاری بپردازیم باید به اواخر حکومت صفوی برگردیم که تعدادی از افراد این خانواده از جمله شــیخ االســامى، مســئول برخى از خدمات شــهری شدند. در دورههــای بعــدی افــراد بزرگى در ایــن خانــواده به دنیا آمــد کــه پســتهای مهمــى برعهــده گرفتنــد». بهزادی ادامه داد: «عبدالحســی­ن مســعود انصــاری، پدر خانم انصــاری در صفحات نخســت کتــاب خــود عنــوان مىکنند که ما به ابنعبداهلل منســوب هســتیم. در تاریــخ دوران قاجــار دو وزیــر امــور خارجــه بهنــام انصــاری داریــم کــه یکــى از آنها میرزامســع­ود، جــد خانم انصــاری اســت.» مهدی یوسفى، جامعهشناس و پژوهشگر حوزه کودک هم یکى دیگر از ســخنرانان این مراســم بود که با تأکید بر نخســتین تاشهایى که در دهــه 30 برای نظمدهى به ادبیات کودکان شــکل گرفت گفت: «این تاشها در دهه 0۴ نهادینه شد و نهادهایى به وجود آمد که شورای کتاب کودک یکى از نهادهای اصلى در میانشان است. شورای کتاب کودک بیش از اینکه خود را محدود به تولید کتاب کند، به ترویج و توسعه کتاب مىپردازد؛ به تربیت کتابــدار و تنظیــم موادی کــه در کتابــداری و کتابخانهها بهکار مىآید و مىتواند کودکان را به کتاب متصل کند.» دربخشىازمر­اسمپیامالی­زابتپیچ،عضوهیأتمدی­ره دفتــر بینالمللــ­ى کتــاب برای نســل جــوان، خطاب به نوشآفرین انصاری پخش شد که در بخشى از آن آمده: «تو یکى از اعضای فعال هیأت مدیره دفتر بینالمللى کتاب برای نسل جوان در سالهای ۶٨٩1 تا 0٩٩1 بودی؛ هرچند که نخستین دیدار ما به کنگره بینالمللى دهلى نــو در ٨٩٩1 بازمىگــرد­د. نــگاه باز تو موجب شــکوفایى شــعبه ایران بوده اســت. 0٨ ســالگى سن بسیار خاصى است اما ما باید هر زمان توانستیم دوستى و فداکاری را جشن بگیریم». پایان بخش مراسم تولد 0٨ سالگى و گرامیداشــ­ت بیش از 04سال فعالیت مداوم قلب مهربــان شــورای کتاب کــودک با تشــکر نوش آفرین انصاری از ریاســت کتابخانه ملى و همــه همکارانى که طى این ســالها او و شــورای کتــاب کــودک را یــاری

کردهاند همراه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.