دولت میراثدار روندهای دور و نزدیک

راهبردهای اقتصادی دولت در میزگردی تبیین و آسیب شناسی شد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

کمال اطهاری:

روشنفکران جامعه مدنی میبایست گفتوگو و گفتمان توسعه را در دستور کار خود بگذارند

احمد میدری:

کنترل سوداگری در سیستم بانکی باید در اولویت برنامه اقتصادی دولت قرار بگیرد

فرشاد مؤمنی:

راه نجات برای ایران از مسیر یک برنامه توسعه عادالنه میگذرد در‌ضمیمه‌اقتصادی‌«ایران»‌بخوانید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.