ماراتن آیین های سینمایی

Iran Newspaper - - صفحه اول -

چهارشنبه: هشتمین شب فیلمنامه پنجشنبه: سومین دوره نشان داوود رشیدی جمعه: بیست و یکمین جشن خانه سینما

گزارشهای اختصاصی «ایران» را در صفحات فرهنگی و آخر بخوانید

دو شب مانده به برگزاری جشــن خانه سینما در جمعهشب تهران، در سالن عباس کیارســتمی بنیاد سینمایی فارابی که یک شب بعدتر ســومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی نیز در آن برگزار شد جشن فیلمنامهنو­یسان آغاز ماراتن سهشبه آیینهای ســینمایی بود. درشــب فیلمنامه 7 نشــان ســپنتا در ژانرهای ســینمایی به برگزیدگان اهدا شد و در شب اهدای نشــان داوود رشیدی سه نشــان به علی نصیریان ، احمدرضا احمدی و مهتاب نصیرپور رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.