آبه‌شینزو:‌با‌روحانی‌دیدار‌م‌یکنم

Iran Newspaper - - News -

نخستوزیر ژاپن از تمایلش برای دیدار با رئیس جمهوری کشــورمان به منظور کاهش تنشهای خاورمیانه خبر داد. به گزارش ایســنا بــه نقل از نیویــورک تایمز، آبه شــینزو در کنفرانســی خبری با اشــاره به تمایلش برای دیدار با حســن روحانی، رئیس جمهــوری ایــران در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل در ماه ســپتامبر اعالم کرد: «صلح و ثبات در خاورمیانه ارتباط مستقیمی با منافع ملی ژاپن دارد. مــن مصرانه به کاهش تنشهــا در خاورمیانه ادامه میدهم و بهترین نقش را در این زمینه ایفا خواهم کرد. چنــدی پیــش، روزنامه ژاپــن تایمز نیــز از دیدار نخســتوزیر ژاپــن و رئیس جمهوری ایران در ماه آینده در سازمان ملل خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.