مخالفت‌پزشکیان‌با‌شیوه‌فعلی‌برخورد‌با‌مفاسد

Iran Newspaper - - News -

نایــب رئیس مجلس گفت: من با روشــی که برای مبارزه با فســاد در پیش گرفتــه شــده موافق نیســتم، مبارزه با فســاد این گونه نیســت کــه بگیرند و ببرنــد، بلکــه معتقدم فردی که تخلف کرده اســت بایــد مراحل قضایی را طــی کند. به گزارش ایلنا، مســعود پزشــکیان افــزود: اگر فــردی پروندهای دارد بایــد ابتــدا او را دادگاهی کنند نه اینکه او را بگیرنــد، زندانیاش کنند، آبرویــش را ببرنــد و بعــد دادگاهــیا­ش کننــد؛ به نظــر من ایــن کار از هیچ منطقی تبعیت نمیکند.

به گفته وی، این شــیوه در حقیقت ســرمایه اجتماعی را از بین میبرد و نابود میکند، این اقدامات مردم را نسبت به مجلس و همه بدبین میکند و باعث میشود بگویند از باال تا پایین همهشان یکی هستند.

وی ادامه داد: دستاوردهای دولت را نقد میکنند، خب دولتهای ما از ابتدا تاکنون چه کســانی بودند، ابتدا که آقای موســوی بوده اسمش را نباید ببریــم، آقــای خاتمی بوده اســت کــه ممنوعالتصو­یر کردنــد، احمدینژاد بــوده که در حال حاضر میگوینــد وضعیت خاصی دارد، بنی صدر هم که در رفت، آقای رجایی هم که شــهید شــد، آقای هاشــمی هم که به رحمت خدا رفت، آقای روحانی هم که االن اینگونه است دستاورد ۰۴ ساله انقالب ما چیســت؟ نماینــده تبریز ادامــه داد: میگویند دســتاورده­ای ما همه بد اســت! پس این همه دستاورد از کجا آمده اســت؟ قسم حضرت عباس یا دم خروس را باور کنیم؟ پزشــکیان گفت: ما یا باید بپذیریم دستاوردهای­ی داشــتهایم که همین دولتها به دســت آوردهاند یا اگر نداریم پس بگویم در ۰4 سال انقالب کاری نکردهایم همه دوستان فاسدند و بگیرند و بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.