بایدساختار­های فسادزا اصالح شود

Iran Newspaper - - News -

«باید ساختارهای فسادزا در کشور اصالح شود»؛ ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با ایــن جملــه، انتقــادات تنــدی را به هر اقدامی که تاکنون در حوزه اقتصاد کشــور عاملی برای وقوع فســاد بــوده، وارد کرد. او که روز پنجشــنبه میهمان قمیها بود و درجمعگردهم­اییبزرگمبل­غانمحرم ســخنرانی میکرد، گفت مردم نسبت به تبعیض و فســاد اداری گلهمند هســتند و با طرح این ســؤال که آیا میشــود شرایط را متفــاوت کرد، ادامــه داد: باید به دنبال تحقق شــرایطی باشــیم که در آن شرایط در نظام اداری ما مطلقاً فساد النه نکند؛ البته ممکن است که فردی در جایی فساد کند، اما مطلقاً نباید اجازه دهیم که فساد النه کند. باید مسئوالن و دستاندرکار­ان نسبت به فساد حساســیت داشته باشند و باید ســاختارها اصالح شــود. به گزارش میزان، آیتاهلل رئیســی در ادامه به شیوه اخــذ مالیــات هم انتقــاد کرد و گفــت: آیا میخواهید پروندهها به دستگاه قضایی و روی میز قاضی نیاید؛ برای تحقق این امر باید نظــام بانکی، نظــام مالیاتی و نظام واردات و صادرات در کشــور اصالح شود. چطور از یک کارمند با حقوق کم مالیات اخــذ میشــود، اما کســی کــه درآمدهای میلیونی و میلیــاردی دارد، فــرار مالیاتی میکنــد؟ بــا بررســیهای انجــام شــده مشخص شده که بخشی از کمبود بودجه کشور با فرار مالیاتی قابل استیفا است.

رئیســی افــزود: بــرای رونــق تولیــد در کشور نباید قاچاق کاال وجود داشته باشد، بحــث کولهبــری نیســت بلکــه ســخن از قاچاقهای سازمانیافت­ه است؛ چرا نظام پولی و بانکی در کشــور اصالح نمیشــود که ما هر روز شاهد تولید یک پرونده روی میز قاضی باشیم همه میگویند که نظام پولی و بانکی کشور مشــکل دارد باید این مشــکل رفع شــود. آیتاهلل رئیسی ادامه داد: اگر کسی فساد کرد که دستگاه قضایی نمیتواند نســبت به آن بیتفاوت باشد. بایــد رســیدگی عادالنه و منصفانه شــود. قضــات ما در سراســر کشــور میدانند که هــر چقدر پروندههای مختلف را پیگیری کنند صدایی درنمیآید، اما وقتی پرونده کســانی که متصل بــه قــدرت و ثروتاند روی میــز قاضــی میآیــد، فریادهــا بلند میشــود کــه ایــن جناحــی اســت یــا این سیاســی اســت یــا نگاههــای دیگــر در آن وجود دارد. قضات ما با این حرفها آشنا هســتند. پرونــدهای کــه روی میــز قاضی بیایــد مورد رســیدگی عادالنه و منصفانه قــرار میگیــرد. وی در ادامــه بــا اشــاره به مباحثــی کــه در مــورد خصوصیســاز­ی وجــود دارد گفــت: مــا تأکیــد داریــم کــه خصوصیســاز­ی امــری الزم اســت و در برنامههای توســعه اول تا ششم کشور بر این موضوع تأکید شده است. دولت باید نقــش حمایتی و نظارتی داشــته باشــد و از تصدیگــری پرهیز کند، امــا اگر در کنار ایــن خصوصیســاز­یها یــک شــرکت یا مجموعه یــا کارخانهای به نحــوی واگذار شد که روز به روز رو به افول رفت بنابراین باید در نوع واگذاری آن بررســیهای الزم صورت گیرد. رهبر معظم انقالب در روز اول فروردین و چندی پیش به دو مصداق از این مصادیق اشــاره کردند؛ یک بخش از مشــکالت ناشــی از مســائل ســاختاری اســت و یــک ســری مشــکالت رفتــاری وجــود دارد. آقایان باید ســخنان کارگران اراکــی و تبریــزی و ســخنان دردمندانــ­ه و دغدغهمنــد­ان کارگــران هفتتپــه و کرمانشــاه­ی را بشــنوند. اینها نسبت به خصوصیســاز­یهایی که صورت گرفته، حــرف دارنــد. مــن در ســفر بــه اراک در اولین جلسه خود دو ساعت به حرفهای کارگــران اراکی گــوش کردم. آقایان شــما هــم حرفهــای این کارگــران را بشــنوید. آیا منظــور قانون از خصوصیســاز­ی این بــود؟! ایــن تــاراج دادن امــوال عمومــی است. ما باید به این مسأله رسیدگی کنیم و رسیدگی نیز خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.