امیدواری به حذف تبصره بحث برانگیز ماده48

Iran Newspaper - - News -

دســت آخــر اینکه،«ننگــی بــرای قانــون»؛ ایــن عنوانــی اســت کــه حجتاالســا­م محمد مصــدق، معاون حقوقی قــوه قضائیه در توصیف تبصــره مــاده 48 قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه کار برد. قانــون آیین دادرســی کیفــری کــه در ســال 29۳۱ تصویــب و از تیرماه 94 اجرایی شــد، در تبصــره مــاده 48 خــود تأکیــد دارد: «در جرایم علیه امنیــت داخلی یا خارجــی و همچنین جرایم ســازمانیا­فته که مجازات آنها مشــمول ماده (2۰۳) ایــن قانون اســت، در مرحله تحقیقات مقدماتــی طرفین دعوی، وکیــل یــا وکای خــود را از بین وکای رســمی دادگســتری که مــورد تأیید رئیس قوهقضائیه باشــد، انتخاب مینمایند. اســامی وکای مزبور توسط رئیــس قوه قضائیه اعام میگردد.» پس از اجرایی شــدن این قانون بود که لیستی ۰2 نفره از سوی رئیس سابق قوه قضائیه از وکای مورد اعتماد دســتگاه قضایــی تنظیــم شــد و از آن پــس متهمــان امنیتــی، تنهــا اجازه انتخاب از میان این افراد را داشــته و دارند. اما حاال با آغاز دوره تحول در نهاد قضایی کشــور که با حضور ابراهیم رئیسی در ریاست آن کلید خورد، این تبصره هم به خیل موضوعاتی پیوست که قرار بر اصاح آن است. به گزارش ایرنا، حجتاالســا­م مصدق با اعام مخالفت خود با این تبصره گفته اســت: زمانی که آیتاهلل رئیسی مســئولیت قوه قضائیه را به دست گرفت، به من در زمینههایی تأکید کرد تا سریعتر اقدام کنم که یکی از این موارد، تبصره ماده 48 بود و به دســتور وی در کمیســیون قضایی مجلس شورای اسامی شرکت و در این مورد صحبت کردم. وی با بیان اینکه این تبصره در کمیسیون قضایی مجلس حذف شده، اظهار امیدواری کرد که در صحن علنی هم رأی بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.