نفوذ 500 کاالی ایرانی به 5 کشور اوراسیا

اولین تجربه رقابت بدون تعرفه تجاری

Iran Newspaper - - News - عطیه لباف خبرنگار

چهارشنبه،ششمشهریورم­اه؛مسکوشاهد امضاییکسند­مهمدربارهه­مکاریهای ایران و 5 کشــور عضو اتحادیه اوراســیا بود. ســندی مبنی بر آغــاز تجــارت آزاد ایران و اوراســیا کــه کمتــر از 60 روز دیگــر، یعنی از ششم آبان ماه وارد فاز عملیاتی میشود. در نتیجــه آن، 864 قلــم کاال از ســوی دو طرف مشــمول تجارت ترجیحی میشود و بــا کاهــش تعرفههــای گمرکــی مواجــه خواهندشد.

ســهم ایران از این توافق 503 قلم کاال اســت که با تعرفههای ترجیحی میتواند آنهــا را بــه کشــورهای عضو اوراســیا صادر کند. تعرفههایی که حتی در مورد 70 قلم صفردرنظرگر­فتهشدهاست.بهگفتهدبیر کمیسیونهمک­اریهایتجار­یواقتصادی ایــران و روســیه ایــن تعرفههــا میتوانــد ایــران را به یک صادرکننده رقابتی در بازار اوراسیا تبدیل کند. اوراسیا آغوشش را برای کاالهای ایرانی باز کرده اســت و باید از این فرصت بینظیر در 40 ســال اخیر استفاده کرد. اما تحقق آن شروطی دارد.

■ قرارداد دائمی تجارت آزاد با اوراســیا چه زمانیاجرای­یمیشود؟

روسیه،بالروس،ارمنستان،قرقیزستان و قزاقستان، 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا هستند و با 40 کشور جهان در حال مذاکره برای عقد قرارداد تجــارت آزادند. اعضای این اتحادیه اولین قرارداد تجارت آزاد را با ویتنام امضا کردهاند و دومی را با ایران. اما قرارداد ایران موقتی اســت و دائمی شدن آن زمان میبرد.

داوود میرزاخانی در این باره به «ایران» میگوید: «بحث عضویت در این اتحادیه مطرح نیســت. موضــوع «برنامــه موقت تجــارت آزاد بــا اوراســیا» اســت و از آبــان مــاه وارد فــاز پیادهســاز­ی ایــن موافقتنامه میشــویم. اما یک ســال بعد موافقتنامه

تمــام عیار تجــارت آزاد با اوراســیا را امضا خواهیم کرد و از سه سال دیگر تقریباً تمام کاالها مشمول کاهش تعرفه خواهند شد. این اتفاق بســیار مهمی در روابــط ایران با کشورهایهمس­ایهمحسوبمی­شود.»

■ کدامکاالها­راصادرمیکن­یم؟

بــزودی «ایران» لیســت اهــم کاالهای مــورد توافق دو طــرف را اعالم خواهد کرد اما دبیر کمیســیون همکاریهــا­ی تجاری و اقتصــادی ایــران و روســیه میگویــد کــه کاالهایــی در این لیســت قرار دارنــد که دو

طرفدرتولید­وصادراتآنه­ادارایمزیت نسبیهستند.

میرزاخانی ادامه میدهد: «در دو تا سه سال اخیر وزارت صمت و وزارت کشاورزی بررسی کردهاند که ما در کدام کاالها دارای مزیت نســبی صادراتی هســتیم و کاهش تعرفههــای تجــاری مربوط به ایــن کاالها میشود.یعنیمامیتو­انیمبااینف­رصت ایجاد شــده صادرات کاالهایی را که مزیت دارند، افزایش دهیــم. در عوض کاالهایی را از ایــن اتحادیــه وارد ایــران کنیــم کــه به

مدیریتتحری­مکمکمیکند.»

او در پاســخ به این ســؤال که آیا واردات کاالهایی را که در ایران تولید میشــود هم دربرمیگیرد؟گفت:«ممکناستبرخ­ی از کاالهایی که طرف مقابــل مجوز واردات با تعرفههای ترجیحی را گرفتــه، در ایران تولید شود اما تجارت آزاد هم منافع دارد و هم مضار. ما باید تالش کنیم که مضار آن رابهحداقلب­رسانیم.»

دبیر کمیســیون همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و روســیه با اشاره به بسته

بودن اقتصاد ایران طی سال های طوالنی، اذعــان میکنــد: «اکنــون بــا این اقــدام فاز جدیــدی از همکاریهای اقتصــادی آغاز خواهد شد و وارد زنجیره ارزش منطقهای میشــویم. اگــر تجــار روابــط جدیــدی را پایهریزی کنند، تولیدات داخلی با کیفیت بهتری عرضه شــود، بدون شک بازارهای جدیــدی فراروی ما قرار میگیرد. بنابراین مــا بایــد بــه ســمت تولیــد آن دســته از محصوالتیبر­ویمکهمزیتد­اریم.»

میرزاخانــ­ی ادامــه میدهــد: «تجربــه ویتنامبعدا­زامضایاینم­وافقتنامهن­شان میدهدکهاگر­بدرستیبرنا­مهریزیوعمل کنیم میتوانیــم حجم صادرات کشــور را افزایــش دهیم. ویتنام خــودش را به روز و زیرســاخته­ا را فراهم کرد و اکنون حجم صادراتشبها­وراسیاقابل­توجهاست.

■ 2ماهفرصتتا­آغازتجارتآ­زاد

بازاریحدود­091 میلیوننفرد­راوراسیا باحدود357 میلیارددال­رارزشصادرا­ت و واردات آمــاده پذیــرش کاالهــای ایرانی اســت. اما حدود 2 ماه تا آن زمان فرصت داریم و باید در این مدت زیرســاخته­ا را فراهمکنیم.دبیرکمیسیو­نهمکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه به تمام نهادهای مســئول هشــدار میدهد که اگر این زیرساختها فراهم نشــود، کار ایران در این رابطه تجاری جدید سخت خواهد شد.

اومیگوید:«ساختارهاید­اخلیماباید بااینرویدا­دمهممنطبقش­ود.تولیداتمان صــادرات محور باشــد و شــبکههای تولید و توزیــع و تجمیــع کاال را بایــد راهانــداز­ی کنیــم.آن بخشهایــی کــه دارای مزیــت نســبی هســتیم باید مد نظر قــرار دهیم و شبکههای زیرســاختی حمل و نقل کاال را قوت ببخشــیم. ســازمان ملی اســتاندار­د، گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانیوو­زارتخانهها­یصمت،کشاورزی ونیرومسئول­یتسنگینیدر­اینبابجدید همکاریها دارنــد. اما در مجموع این قرار داد بهانــه بســیار خوبــی بــرای حرکت به سمتتوسعهصا­دراتاست.»

بهطورکلیمج­موعهایازدس­تگاههای دولتی و خصوصی باید دســت به دســت هم بدهنــد و کارگروه مشــترک با اتحادیه اوراســیا مطابق قانون ایجاد شــود تا با هم دیگــر همفکری کنند. دولــت نیز باید یک نگاه ویژه تری به موضوع توسعه تجارت با اوراسیاداش­تهباشدوباب­رنامهریزید­قیقتر شرکتها بتوانند از این فرصتی که فراروی ماقرارگرفت­هاستفادهکن­ند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.