نقدینگی979­1 هزار میلیارد تومان شد

Iran Newspaper - - News -

بانــک مرکزی حجــم نقدینگی در خرداد ماه ســالجاری را بیش از هزار و 979 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال 2۵.1 درصد افزایش داشته است.بر اســاس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در خرداد 98 نسبت به اسفند 97 حدود 2.۵ درصد افزایش نشان میدهد. ارقام سپرده بانکها نزد بانک مرکزی، اســکناس و مســکوک نزد بانکها و اســکناس و مسکوک در دســت اشــخاص بخــش مصارف پایه پولی را تشــکیل میدهــد که جمع آنها نشــان میدهد میزان پایه پولی در پایان خرداد 98 به 274 هزار و 430 میلیارد تومان رسیده است.رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد ماه امســال 25.5 درصد و در ســه ماهه اول امسال 3.2 درصد بوده است.بدین ترتیب در خرداد 89، نرخ ضریب فزاینده معادل 7.2 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.