درهای اوراسیا برای ایران باز شده

Iran Newspaper - - News - امیر عابدی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

درهای اقتصاد اوراسیا برای ایران با کاهش تعرفههای تجاری بازتر شده است اما حضور در این بازار نیاز به بازنگریهای داخلی دارد. اکنــون اســتاندار­دهای داخلی چنــدان با اســتاندار­دهای جهانــی و منطقهای همخوانی ندارد و اگر قرار باشد که ما وارد یک بازار 750 میلیارد دالری شویم باید استاندارده­ا را بشناسیم و به آنها پایبند باشیم. موضوع دوم، تزلزل نرخ ارز اســت. ســرمایهگذ­ار و تولیدکننده زمانی میتواند آینده ای برای کســب و کار و تجارت متصور شــود که توان پیشبینی نرخ ارز و برنامهریزی بر اساس آن را داشته باشد. لذا ثبات نرخ ارز مسأله مهمی است. مورد ســوم، بحث عضویــت در ســازمانها­یی نظیر WTO (ســازمان تجارت جهانی)است. کشورهای حاضر در این پیمان منطقهای همگی عضو سازمان تجارت جهانی هســتند و نظم و مقررات تجارت در آنها یکســان است. ما نیز باید این استاندارده­ا را بپذیریم و رعایت کنیم. چهارم، درباره سیستم بانکی نیز باید چاره اندیشی شود تا مغلوب تحریمها نشویم و بتوانیم به نفع فعاالن اقتصادی و در جهت منافع ملی گام برداریم. ضمن آنکه موضوعات سیاسی نیز در این خصوص باید دیده شود. با رعایت تمام این الزامات می توان این فصل جدید در روابط تجاری را به فال نیک گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.