بانکها با یک ضامن و سفته باید وام ازدواج پرداخت کنند

Iran Newspaper - - News -

بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها تأکید کرد باید با یک ضامن معتبر و ســفته، وام ازدواج پرداخــت کنند.بانــک مرکزی به منظور تســهیل در امر ازدواج جوانــان و نیــز تســریع در اعطــای تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج به آنان، در بخشــنامها­ی به شــبکه بانکــی، مجدداً بر اعطــای وام ازدواج به زوجهایــی که تاریــخ عقد آنها بعد از اول فروردین693­1 اســت و تاکنون نیز تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج دریافــت نکردهانــد، با «اخــذ یک ضامن معتبر و سفته» تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.