تصمیمی‌درباره‌سهمی‌هبندی‌بنزین‌نگرفت ‌هایم

Iran Newspaper - - News -

بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: ایدههایی در خصوص سهمیهبندی بنزین وجود دارد، اما هنوز تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است. بیژن زنگنه در برنامه «تیتر امشب»در پاسخ به سؤالی درخصوص کارت سوخت تصریح کرد: تاکنون ۴۴ میلیون کارت سوخت برای انواع وســایل نقلیه داده شــده اســت. بــرای تمــام خودروهایی که شــماره شدهاند کارت سوخت داده شده، اما تعدادی گم کردهاند. وی افــزود: مقــرر شــده در کالنشــهره­ا از کارت ســوخت شــخصی اســتفاده شــود. به اعتقاد بنده کارت ســوخت زمانی الزم است که سهمیه بندی وجود داشته باشد. در خصوص سهمیه بندی ایدهای وجود دارد، اما هنوز به ما ابالغ نشده و در واقع هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است. وی ادامه داد: در تولید بنزین در اوپک اول هستیم. برای بهبود کیفیت در پاالیشگاه تهران، اصفهان و آبادان اقداماتی شــده اســت و اکنون در کالنشــهره­ا بنزین یورو عرضه میشــود. بهبود وضعیت هوا به کیفیت بنزین و گازرسانی مرتبط است. / باشگاه خبرنگاران جوان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.