اگر‌عملکرد‌پورحسینی‌براساس‌قوانین‌بوده‌رفع‌اتهام‌م‌یشود

Iran Newspaper - - News -

فرهاد دژپســند، وزیــر امور اقتصــادی و دارایی با بیــان اینکه حواشــی اخیر سازمان خصوصیســاز­ی هیچ خللی در روند واگذاری ۵۱ شــرکت دولتــی وارد نمیکند، گفت: اگر در روند بررســیها، عملکرد آقای پورحسینی براساس قوانین بوده، حتمــاً از وی رفــع اتهام میشــود. وی افزود: آنچــه مــا در وزارت اقتصاد انجام دادیم این بود که معاونت حقوقی، موضوعات مورد سؤال را مورد بررسی قرار داده که براســاس آن واگذاری ایران ایرتور و دشــت مغان مطابق مقررات بوده اســت. وی همچنین درباره ادعای عدهای مبنی بر ترخیص ذرت آلوده اظهار داشــت: برای ترخیص آن نیاز به تأیید قرنطینه، مؤسســات اســتاندار­د، وزارت بهداشــت و سایر دســتگاهها­ی مربوطه وجود دارد و به صراحت اعالم میکنم حتی یک دانه ذرت هم ترخیص نشــده است.وزیر اقتصاد ادامه داد: تصمیم برای تعیین تکلیف این ذرتها امحا یا صادرات بدون بازگشت است. / ایلنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.