ایران را بدون فرهنگ و هنر نمیتوان شناخت و معرفی کرد

Iran Newspaper - - News -

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ســفر یک روزه خود به استان خوزستان بیان کرد: «اواخر سال ۶9 در سفری که به خوزستان داشتم تفاهمنامها­ی با اســتاندار خوزستان درباره برنامههای فرهنگــی داشــتیم کــه اکنون یــک ســال از آن تفاهمنامه میگــذرد. یکی از ثمرات این تفاهمنامه بحثهای زیرســاختی در حوزه فرهنگ بوده اســت که کار ســاخت فرهنگســرا­ها و مجتمعهای فرهنگی و هنری را تسریع کرده است.»

بــه گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرســا­نی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ســید عبــاس صالحــی روز پنجشــنبه در آیینــی کــه بــه مناســبت بهرهبــردا­ری از ســه فرهنگســرا در ماهشــهر بــا حضــور هنرمنــدان ایــن شهرســتان برگزارشــد، گفت: «ایــران در طول تاریخ تمــدن و فرهنگ خود بــا فرهنگ و هنر تعریف میشــود، اقلیم خوزســتان از کهــن بوم تاکنون در ســیر تاریخــی خود با علــم و فرهنگ عجین بــوده و قرنهــای متوالی خود را بــا این عناویــن تعریف کرده اســت و کتاب تاریخ ایران چــه دردورههای باســتانی و چــه دردورههای پس از اســالم با فرهنگ، هنــر و دانش ترکیب شــده اســت و بــا این نــگاه جایــگاه حــوزه فرهنــگ و هنــر جایگاهی اســت کــه بــا هویت ایــران اســالمی عجین اســت و ایران را بــدون فرهنــگ و هنر نمیتــوان شــناخت و معرفــی کــرد چــرا کــه قلــب ایران بــا فرهنــگ و هنر میتپد.»

صالحی موضوع زیرساختها را یکی از رویکردهای مهم دولت دانست و بیان کرد: «با وجود تحریمهای اقتصادی و تأثیر آن بر کند شدن پروژهها همــه توجــه دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم بــه توســعه زیرســاخته­ای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، علمــی ...و قابــل توجــه بــوده اســت». وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی همچنیــن پس از حضــور در مزار شــهدای بندرماهشــ­هر و تجدید میثاق با شــهدا، پس از 13 ســال فرهنگســرا­ی دکتر ابراهیــم قیصــری را افتتاح کــرد و همچنین با حضور ســید عباس صالحی از هنرمندان فعال در امداد رســانی فرهنگی در مناطق ســیلزده خوزستان تجلیل به عمل آمد.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی همچنین در دیدار با حجتاالسالم سید عبدالنبی موســوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزســتان گفت: «در شورای عالــی انقالب فرهنگــی بحث مهندســی فرهنگی در حوزههای اســتانی به شــورای فرهنــگ عمومی واگذار شــد و این شــورا مهندســی فرهنگــی را در بخش استانی به عهده میگیرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.