راهاندازی «عمره» به صورت محدود

Iran Newspaper - - News -

نماینــده ولی فقیه در حج و سرپرســت حجــاج ایرانی از راهاندازی عمره مفرده بهصورت محدود خبر داد.

بهگــزارش ایســنا، براســاس خبــری کــه پایــگاه اطاعرســان­ی حــج منتشــر کرده اســت، حجتاالســا­م والمســلمی­ن ســید عبدالفتاح نواب - سرپرســت حجاج ایرانــی - در دیدار جمعی از روحانیون اســتانهای آذربایجان غربی و شــرقی بدون آنکه به جزئیات تصمیم ایران و توافــق بــا عربســتان درباره عمره اشــاره کند، دربــاره برقــراری عمره برای ایرانیهــا بــه شــکل «محــدود» توضیــح داد: دلیل ایــن محدودیــت فراهم نبــودن زیرســاخته­ای ارتباطــی بیــن دو کشــور ایران و عربســتان اســت که امیدواریم این مشــکل در آینده نزدیک برطرف شــود و شاهد حضور زائران بیشتری در سرزمین وحی باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.