آغاز سیاه پوش شدن تهران با برافراشتن بزرگترین پرچم کشور

Iran Newspaper - - News -

تهــران بــا برافراشــت­ه شــدن بزرگترین پرچم کشــور بهطول هــزار و 56 متر مربع و بر پایه 150 متری امروز سیاه پوش میشود.

بــه گزارش «ایران»، شــاید بتوان بزرگترین پرچم دنیا را پرچمی دانســت که در شــارجه امارات با مســاحت 2 هزار و ۸44 متر و 56 سانتیمتر است که در روز ملی این کشــور توســط 4 هزار دانشآموز حمل شده اســت. ایران در زمینه ساخت بزرگترین پرچمها از غافله جا نمانده است و تاش کرده تا با ساخت پرچمــی بــزرگ در کشــور، خاورمیانه و جهان حرفی برای گفتن داشــته باشــد. بهطــوری که ســال 91 بزرگترین پرچــم ایران در بوســتان طالقانــی در اراضی عبــاس آباد در ارتفاع 150 متری نصب شــده اســت. پرچمی کــه 42 در 24 متر است که مساحت آن به هزار متر مربع میرسد و هر سال با فرارسیدن روزهای محرم و صفر جای خود را به پرچمی ســیاهرنگ با همین مســاحت میدهد و به منظور استقبال از محرم به اهتزاز در میآید. این دو پرچم بهعنوان سومین پرچم بزرگ جهان و نخستین پرچم ایران شناخته میشود و تقریباً از هر نقطه تهران اگر هوا آلوده نباشد و نسیمی در حال وزیدن باشد به چشم خواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.