در شب قرعهکشی لیگ قهرمانان، فان دایک مرد سال اروپا شد

Iran Newspaper - - News -

پنجشــنبه شــب، ســاعاتی ویــژه بــرای فوتبــال اروپا شــکل گرفت. چــرا که هم قرعهکشی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در موناکوی فرانسه صورت گرفت و هــم بازیکــن برتر ســال اروپــا انتخاب گشــت کــه ایــن عنــوان بــه ویرجیــل فاندایک، مدافع وسط هلندی لیورپول رســید. البته فاندایک بهعنوان مدافع برتــر ســال نیــز انتخــاب شــد و عنــوان بهتریــن دروازهبــا­ن بــه آلیســون بکــر، همباشــگاه­ی برزیلــی او رســید. فرانک دییونگ، هافبک هلندی بارسلونا مرد میانی برتر و لیونل مســی نیــز بهعنوان مهاجــم برتــر ســال انتخــاب گشــت. از همه جالبتر برخورد مهربانانه رونالدو با مســی در این مراســم بــود. رونالدو از رقیب بزرگش دعوت کــرد برای صرف شــام به یــک رســتوران بروند و ســپس بــه خبرنــگارا­ن گفــت: «باعــث افتخــار اســت که جزئــی از تاریخ فوتبال باشــد

و مســی قطعاً در چنیــن جایگاهی قرار دارد.» شــاید جالبتر از آن، حرفهای اریک کانتونای فرانســوی بود که پس از معرفی شدن بهعنوان رئیس افتخاری یوفــا گفــت: «علــم بــه درجــهای از پیشرفت رســیده که بزودی عمر انسان ابــدی میشــود و فقــط بــر اثــر تصادف و جنــگ کشــته خواهــد شــد و در ایــن لحظات رونالدو و مســی با تحیر هرچه بیشتر به کانتونا نگاه میکردند.» گفتنی است در قرعهکشی فصل جدید لیــگ قهرمانــان اروپــا، تیمهــا باید در 8 گروه 4 تیمی به مصاف هم بروند که گروهبندی آنها به این شرح است: گروه :A پاری ســنژرمن، رئــال مادرید، کالب بروژ و گاالتاســر­ای/ گروه :B بایرن مونیــخ، تاتنهــام، المپیاکوس و ســتاره ســرخ بلگــراد/ گروه :C منچسترســی­تی، شــاختار، دینامــو زاگــرب و آتاالنتــا/ گــروه :D یوونتــوس، اتلتیکــو مادریــد، بایرلورکوز­ن و لکوموتیو مســکو/ گروه :E لیورپــول، ناپولــی، ســالزبورگ و خنک/ گروه :F بارسلونا، دورتموند، اینترمیالن و اســالویا پراگ/ گروه :G زنیت، بنفیکا، لیــون و الیپزیــک/ گــروه :H چلســی، آژاکس، والنسیا و لیل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.