حواشی ادامهدار آقای پوالنسکی

Iran Newspaper - - News -

وصــال روحانــی / روزهــای دوم و ســوم از هفتادوهشــ­تمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم ونیز با غوغاهای مرتبط با رومن پوالنسکی و تضییع مجــدد حقوق زنــان در صنعت ســینما همراه شــد؛ و البته درخشــش فیلم «به ســوی ستارگان» بهکارگردان­ی جیمز گری امريکايی سبب شد ســینماروه­ا فراموش نکنند کیفیت و محتوای دومین جشــنواره بزرگ ســینمايی دنیا هنــوز هم قانعکننده اســت. اکران «افســر و جاســوس» در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه بحثهــای تنــد قديمی دربــاره رومن پوالنسکی را داغ کرد. اين هنرمند لهستانیتبا­ر همچنان بهخاطر اتهام تعرض 50 ســال پیشاش به يک دختر نوجوان در امريکا تحت پیگرد مقامهای اين کشور قرار دارد. ديروز آلبرتو باربرا رئیس پرسابقه جشنواره ونیز مقابل اين سؤال خبرنگاران پرشمار قرار گرفت تا پاسخ دهد چرا به يک تبهکار فراری اجازه حضور در مهمترين قسمت جشنواره داده شده اســت. وی با صراحت لهجه همیشــگیاش گفت: «جهان هنر سرشــار از هنرمندان خافکاری اســت که خطاهايشــا­ن باعث تحســین نشــدن آثارشان توســط مردم نشده است! در هرحال من در مقامی نیستم که بگويم پوالنسکی بهخاطر خطايش بايد به زندان برود يا خیر.» از سوی ديگر حضور فقط دو کارگردان زن در بخش مســابقه ونیز ســبب شــده يک بار ديگر صدای اين قشــر درآيد و رســانهها باربرا و همکارانش را به زيرپاگذاشت­ن حقوق زنان متهم کنند. در اين مورد خاص لوکرسیا مارتل سناريســت و کارگــردان زن آرژانتینــ­ی کــه رئیس هیأت ژوری جشــنواره امســال ونیز اســت به کمــک باربرا آمــد و به خبرنگاران گفــت: «فرض کنید من از آقای باربرا میخواســتم ســهم زنان و مردان را در جشــنواره برابــر کند و اومیتوانسـ­ـت اين کار بهکلی غیر ممکــن را ممکن کند. آيا در آن صورت تمامی ظلمهــای صورتگرفته به حقوق زنان در جهان هنر محو و ترمیم میشــد؟» با اين حال وقتی تماشــاگرا­ن جشنواره روز گذشته به تماشای «به سوی ستارگان» نشستند اين غوغاها را فراموش کردند. قصه فیلم که مبتنی بر سفر يک فضانورد بهنام رویمک برايد (با بازی برادپیت) است به سیاره پنتون با هدف يافتن پدر پیرش است چشــمهای تماشــاگرا­ن را خیره کرد. خصوصــاً که عدهای ايــن فیلم را نسخه فضايی «اينک آخرالزمان» فرانسیس فورد کاپوال دانستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.