پنج‌سال‌پرافتخار‌ایرانول‌با‌رشد‌اکثر‌شاخ ‌صها

رشد ۷ هزار میلیارد ریالی درآمدهای ایرانول در شرایط ویژه سال ۷۹۳۱

Iran Newspaper - - News -

شــرکت نفت ایرانول که یکی از چهار شرکت تولیدکننده روانکار درکشور است، ۱۱ آذر ماهسال۷۹ واردهفدهمی­نسالتاسیسخ­ودشد.اینشرکتکها­زشرکتهایبو­رسی میباشد، روند رشد و توسعه را به سرعت در حال طی کردن است و طی 5 سال گذشته در این شــرکت، رکورد تولید، فروش، صــادرات، صادرات روغن موتور، ســود، افزایش ســهم بازار را شکسته و توانسته به شــرکتی موفق و پیشرو در اســتراتژی و سیاستهای جدید تبدیل شود. به مناســبت هفته دولت با مهندس "عیسي اسحاقی" مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول، مدیری که همه از دوران او به عنــوان دوران موفق در ایرانول یاد میکنند، به گفت و گو نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.

مدیرعامــل شــرکت نفــت ایرانــول گزارشــی از آخریــن دســتاورده­ای ایــن شــرکت بیــان کــرد و گفت: ســال گذشــته بهترین ســال ایرانول بــود و مقدار فروش انــواع روغن موتور ایرانــول از 150 میلیون لیتر ســال 96 به حــدود 170 میلیون لیتر، فــروش ریالــی ایرانــول از حــدود 13 هزار میلیــارد به حدود 21 هــزار میلیارد ریال و سهم بازار ایرانول از 27 درصد به بیش از 30 درصد رسید.

عیســی اســحاقی تصریــح کــرد: مــا براســاس اســتراتژی 8 ســالهای کــه بــرای ایرانــول تدویــن شــده پیــش میرویــم و خوشــبختان­ه توانســتیم در شــش ســال حضــورم در ایرانــول رکورد تولیــد، فروش، صــادرات، صــادرات روغن موتــور، کاهش خام فروشی، ســهم بازار و سود را بشکنیم و ســال 97 براســاس ایــن اســتراتژی پیش رفتیموفروش­مقداریانوا­عروغنموتور­با حدود 30 درصد و فروش مبلغی کل با 65 درصد نسبت به سال 96 افزایش یافت.

وی درباره برنامههای ســال 97 گفت:

در آغاز ســال 1397 و با تداوم برنامههای بهثمــر نشســته در ســالهای گذشــته و براســاس برنامه اســتراتژی 1404 شرکت نفــت ایرانــول، تــاش مدیریت شــرکت، ایجــاد ارزش افــزوده و اســتفاده بهینــه از داراییهای شــرکت و تبدیــل داراییهای کم بــازده و در نتیجه افزایش ســهم بازار داخلي در روغن هاي موتوري و صنعتي، ســاماندهي فعالیتها و تولید براســاس اســتاندار­دهاي متعــارف صنعــت و دریافــت تأییدیههاي اجباري و تشــویقي، توجــه به تولیــدات با ارزش افــزوده باالتر و در نهایــت ســودآوری حداکثــری بــرای ذینفعان شرکت بود.

مدیرعامــل شــرکت نفــت ایرانــول تصریح کــرد: براســاس اســتراتژی تدوین شــده ایرانــول 10 طــرح توســعهای را بایــد تــا 1400 بــه انجام برســانیم، ایــن 01پروژه از ســال 1395 تــا ســال 1400 بایــد بــه بهرهبــردا­ری برســند کــه خوشــبختان­ه بــا برنامه زمانبندی انجام شــده ۵ پــروژه آن از محل افزایش ســرمایه اســت که تاکنون پایانهصادر­اتیایرانول­دربندرامام­خمینی (ره)، تولیــد روغن موتور در آبــادان پس از 36 ســال، کولینگ تاور آبــادان، خط ریلی حمــل محصــوالت از پاالیشــگا­ه تهــران تا ماهشــهر راه اندازی شده است و بقیه جزء برنامههایش­رکتاست.

وي اضافــه کــرد: پــروژه افزایــش راندمــان واحــد مــوم زدایــی (فــاز یــک)، پــروژه افزایش راندمان واحــد موم زدایی ( فــاز دوم )، احــداث واحــد تولیــد بخــار پاالیشــگا­ه تهران، پروژه ساختمان جدید اداری، پروژه احداث واحد بخار پاالیشگاه آبــادان مابقــی پروژههایی هســتند که در راســتای توســعه شــرکت نفت ایرانول به بهرهبرداری خواهند رسید.

اســحاقی در مــورد پایانــه صادراتــی ایرانول که در ســال79 راه اندازی شد، گفت: پایانــه صادراتــی شــرکت نفــت ایرانــول در بندرامامخم­ینی(ره)باظرفیت مخازن52 هزار تنی دارای هشــت مخزن است که سه مخــزن آن 5( هزار تنی) بــرای فرآوردههای ســنگین، چهار مخــزن(0052 تنی) جهت انــواع روغــن پایــه و یــک مخــزن آب آتش نشانی است و با ســرمایه گذاری حدود 600 میلیــارد ریــال و بــا ارزش روز حــدود 2500 میلیاردریا­لیافتتاحشد.بابهرهبردا­ریازاین پروژه عاوه بر ایجاد اشتغال، کمک شایانی بهکاهشهزین­ههاوافزایش­امکاناترقا­بتی وصادراتیای­رانولنیزخو­اهدشد.

وی تاکیــد کــرد: تاکنون شــرکت نفت ایرانــول 10 هــزار تــن مخــزن اســتیجاری در اختیــار داشــت کــه ســاالنه حــدود 051میلیــا­رد ریــال (البتــه با قیمــت دالر 3850 تومانی)اجــاره ایــن مخــازن را پرداخــت میکــرد کــه بــا بهرهبــردا­ری از این پایانــه صادراتی ذخیــره محصوالت صادراتــی بــه دو و نیــم برابــر افزایــش یافت و امکان رقابت و ســود بیشــتر را در زمانهای مختلف فراهم میکند.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول افزود: همزمان با افتتاح پایانه صادراتی شرکت نفــت ایرانــول بهرهبــردا­ری از خــط ریلی انتقال محصوالت صادراتی از پاالیشــگا­ه تهــران بــه پایانــه صادراتــی در بنــدر امامخمینی(ره) آغاز و بــا بهرهبرداری از این پروژه عاوه بر امنیت بیشــتر حمل و نقل ریلی، هزینهها نیز کاهش مییابد.

اســحاقي در ادامــه در مــورد تولیــد محصــوالت جدیــد در ایرانول طی ســال 79،گفــت: ایرانــول در راســتای افزایــش کیفیت و تکمیل ســبد کاالی این شرکت، در ســال گذشــته، ســال حمایــت از کاالی ایرانــی، چهــار محصــول جدیــد به بــازار عرضــه کرد کــه ایــن چهــار روغــن موتور عــاوه بر باالترین ســطح کیفــی روز دنیا، تائیدیههای مرسدس بنز و رنو را دارد.

وی در توضیــح ایــن محصــوالت گفت: روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی SN و گرید 5W30 مناسب برای تمامــی خودروهای خارجــی در ایران، سوپر رونیا هیبریدی که برای نخستین بار تولید شده و دارای سطح کیفی SN و گرانــروی 0W20 میباشــد مناســب بــرای تمامــی خودروهــای هیبریــدی، ســوپر رویــال بــا ســطح کیفــی SM و گریــد 5W40 کــه حتی بــرای ونهای دیزلی نیز مناسب است و سینتیوم نیز محصول مشــترک ایرانول و پتروناس با ســطح کیفی SN و گرانروی03W­5 است که به بازار عرضه شد. مدیرعامل شــرکت نفــت ایرانــول افــزود: همچنیــن روغــن " موتــورو" ویژه موتورســیک­لتهای چهار زمانه که دارای سطح کیفی ‪API SL‬ اســتاندار­د ‪JASO- MA‬ ژاپن اســت تولید و همزمــان بــا برگــزاری جشــن چهلمین ســال پیروزي انقاب شــکوهمند اسامي در پاالیشگاه تهران ایرانول از این محصول رونمایيشد.

اســحاقی در مورد صــادرات نیز گفت: به منظــور باال بردن ســوددهي شــرکت با تبدیــل روغــن پایه صادراتــی به محصول نهایــی و صادرات آن، صــادرات محصول به هفت کشــور در ســال 95 و تــداوم آن در ســال 96 ضمن جلوگیری از خام فروشــی محصــوالت شــرکت، ســودآوری شــرکت تضمین گردیــد و همچنین ورود شــرکت ایرانول به بــازار فروش محصوالت نهایی تضمین شــد. بــا تــداوم این سیاســت، در نیمــه دوم ســال 1395 تولیــد محصوالت نهاییبهحدا­کثرمقدارخو­ددرطولحیات شــرکت نفت ایرانول رسید و در نهایت در ســال 1395 مقدار تولیــد محصول نهایی مظــروف به بیــش از 150 هزار مترمکعب رســید و مقــدار روغــن پایــه صادراتــی در کمترین حد خود قرار گرفت. این موضوع ضمن افزایش ســودآوری شــرکت، رابطه مســتقیم با افزایش ســهم بازار شرکت در سال ‪1396 ،1395‬ و 1397 داشته است.

وی افــزود: با تداوم این روند در ســال 1396 و ادامــه آن در ســال 1397 مقــدار تولید محصول نهایی در شــرکت، ضمن پیشی گرفتن عملکرد نســبت به بودجه در نیمــه اول ســال ،1397 ســودآوری شــرکت در دراز مــدت تضمیــن شــد؛ اثر عینی این موضوع در گزارش شش ماهه سازمان صنعت، معدن و تجارت و ارائه آمار پیشی گرفتن شرکت نفت ایرانول در بخشهای مختلف توزیع و تولید آشــکار و براســاس این گزارش، سهم بازار روغن خودرویی شرکت با عبور از 27 درصد، به مــرز 30 درصد به عنوان باالترین ســهم شرکت از زمان تاسیس خود رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.