مضجعشریفحض­رتامامرضاع­لیهالسالم غبار روبی شد

در مراسمی با حضور رهبر انقالب اسالمی؛

Iran Newspaper - - News -

در آســتانه ماه محرمالحرام و فرا رســیدن ایام ســوگواری سید و ساالر شهیدان، صبح دیروز (شنبه) مضجع شریف ثامنالحجج حضرت علیبنموسیا­لرضا علیهالسالم با حضــور رهبر معظم انقالب اســالمی غبارروبی شــد. در این مراســم که در فضایی آکنده از معنویت، دعا و توسل با حضور جمعی از علما و قشرهای مختلــف مــردم برگــزار شــد، آیاتــی از کالماهلل مجیــد تالوت شــد و ذاکران اهلبیــت علیهمالســ­الم بــه قرائت دعــا و توســل و ذکر مصیبــت در رثای حضرت سیدالشهداء علیهالسالم پرداختند.

تصویبسندنظ­امهویتمعتب­ردرفضایمجا­زی

در جلســه شــورای عالــی فضای مجــازی که روز گذشــته بــا حضور اعضــا و به ریاست حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور به تصویب نهایی رسید. به گزارش پایگاه اطالعرســا­نی ریاست جمهوری، بر اساس این سند، هدف از نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشــور، اســتقرار زیست بوم تأمینکننده زیرساخت تعامالت آزادانه، سالم، پویا، مسئوالنه و سودمند با رعایت حقوق فــردی و جمعــی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فناورانه بین انواع موجودیتهــ­ا در فضــای مجازی اســت .این نظــام هویتی زمینــه الزم را برای توســعه کســب و کارهــای دیجیتال، ســامانهها­ی فنــی، رســانههای تعاملی و خدمــات اداری ایجــاد میکند و در آن همچنیــن، تأمینکنندگ­ان شناســهها و صفتها با ارائه مجموع دو نوع اطالع هویتی پایه و صفتها، شــناخت قابل اطمینــان را بــرای طرفیــن تعامل فراهم میســازند. در این جلســه همچنین کلیات سیاستها و الزامات صیانت از دادهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر خارجه آلمان: اولویت ما ایجاد امکان مذاکره میان امریکا و ایران است

وزیــر امــور خارجــه آلمــان از ابــراز تمایل امریــکا بــرای مذاکره با ایــران در نشســتجی۷ اســتقبال و آن را اولویتی بــرای آلمان تلقی کــرد. به گزارش ایســنا هایکو ماس که به همراه وزرای امور خارجه انگلیس و فرانســه برای رایزنی با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشســت وزرای دفاع اتحادیه اروپا در هلینســکی شــرکت کرده بود گفت که این ســه کشــور[آلمان، انگلیس و فرانسه] خواهان پیشــبرد رویداد نشست جــی۷ هســتند کــه دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری امریــکا بــر تمایل به مذاکره با ایران تأکید کرد. ماس در جمع خبرنگاران گفت: اولویت ما ایجاد امــکان مذاکره میان امریکا و ایران اســت. ما درباره تالشهای دیپلماتیک بیشــتر با فرانسویها و انگلیسیها و همچنین در منطقه با تمام کشورهای حاشــیه خلیج فارس، مذاکره خواهیم کرد. همچنین پیش از این نشست، دومینیــک راب، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که وی خواســتار «پیشــبرد مذاکرات مثبت جی۷ درباره ایران است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.