بازداشتمدا­حاناسرائیل­یدرایران

دو سال بعد از ابهام در فرجام دو مداح بازداشت شده اعالم شد

Iran Newspaper - - News -

دو ســال بعــد از اعــالم بازداشــت دو مــداح به اتهامهــای امنیتــی و ارتبــاط بــا ســرویسهای اطالعاتی خارجی، دیروز رئیس سازمان بسیج مداحان کشــور از بازداشت تعدادی مداح خبر داد که در اسرائیل و برای تخریب عاشورا تربیت شدهاند.

یوســف ارجونــی، رئیــس ســازمان بســیج مداحــان کشــور در ســی و دومیــن گردهمایــی ســاالنه مداحان و ذاکران اهل بیــت(ع) کرمان بــا بیان اینکه دشــمن همــواره در حال تخریب اســالم و خواستار تخریب محرم و عاشوراست، ادامه داد: فشارهای روانی و تبلیغات سوء علیه محرم و عاشــورا هر چه که به ماه عزا نزدیکتر میشــویم، بیشــتر میشــود. به گزارش باشگاه خبرنــگارا­ن جــوان، او با بیان اینکه در اســرائیل مداحانی برای تخریب عاشورا تربیت میشوند کــه عــدهای از آنها در کشــور دســتگیر شــدهاند، افــزود: فوکویامــا یکی از نظریهپــرد­ازان چندین ســال قبل برای نابودی این انقالب گفته اســت که شــیعه بر دو بال ســبز انتظار و ســرخ عاشورا اســتوار اســت که باید این دو بــال را نابود کنیم. رئیس ســازمان بسیج مداحان کشور همچنین گفت: طبق آمار رسمی بیش از 0۵1 هزار مداح در کشــور داریم که آمار غیررســمی دو برابر این مقدار تخمین زده میشود.

اما خبری که رئیس ســازمان بسیج مداحان کشــور اعالم کــرد، موضوع جدیدی نیســت. دو ســال پیش هم خبرهایی از دستگیری دو مداح معروف کشور در فضای مجازی منتشر شده بود کــه اتهامات آنان نیز قابل توجه بــود. آنچه آن روزها در فضای مجازی درباره دالیل بازداشت ایــن افراد گفته شــده بــود «اتهامــات امنیتی»، «ارتباط با موساد» و «ارتباط غیراخالقی با یکی از اعضای سفارت فرانســه» بود که این عناوین اتهامــی تنها از ســوی یکــی از نماینــدگا­ن تأیید شده بود.

جعفــرزاده ایمنآبادی از این اتهامات پرده برداشته و در حســاب توئیتری خود نوشته بود: «مداحــان حامــی رقیــب انتخابــات بــه جــرم جاسوســی بــرای اســرائیل و روابط نامشــروع با عضــو ســفارت فرانســه میافتنــد زنــدان! اون وقــت وزیــر امــور خارجــه بــا غیــرت و متدین و وطن پرســت ایران در رســانه میلــی، امریکایی نامیده میشود!» موضوعی که از سوی نماینده رشــت در مجلــس مطــرح شــد، چنــدی بعــد پرســش خبرنــگارا­ن از ســخنگوی قــوه قضائیه بود. محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضائیه در پاســخ به ســؤالی دربــاره پرونــده دو مداحی که بازداشــت شــدند و اتهاماتی که عنوان شــده بــود اخالقــی اســت و ایــن افراد بــا یــک زن که جاســوس بوده و در یکی از ســفارتها مشغول بوده ارتباط داشتند، گفت: «پرونده در دادسرای ویــژه روحانیت مطرح اســت و اطالعــی ندارم اما میدانم چند نفر دســتگیر شــدند. میدانم دو نفر بازداشــت شــده بودند و یک نفــر با قرار آزاد شــده بــود. از جزئیــات هیچ خبــری ندارم چون پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است.»

چنــد مــاه بعــد علیاکبــر مداحــی، رئیــس هیأت رزمندگان در گفتوگویی با مجله خیمه اعالم کرد که مداحان این پرونده ممنوعالمنب­ر شــدهاند و حق مداحی کــردن ندارند. اما با این خبــر هــم کم کــم ایــن افراد بــه مراســم روضه خوانــی بازگشــتند و هیچــگاه معلــوم نشــد که چــه حکمــی برایشــان در دادگاه صــادر شــده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.