تحمل می کنم تا دوگانه سازی شکل نگیرد

ناگفته های محمدجواد ظریف از تحریم،اســتعفا، رابطه با سردار سلیمانی، صداوسیما ...و

Iran Newspaper - - News -

نماینده مقاومت حســن نصراهلل است یا حضرات زیر کولرنشین؟

■فضاســازی جریانهــای مخالــف دیپلماســی اخیــراً در قالــب دوگانهســا­زی مقاومــت- مذاکــره بازتــاب یافته اســت تــا جایی کــه آنها در ماجــرای توقیــف نفتکــش ایرانــی مدعی شــدهاند که آزادی این نفتکش بــه نتیجــه رســیدن رویکــرد مقاومت بوده است و دیپلماسی نتوانست گره گشایی کند.

مــن از دوگانهســا­زی در کشــور ابــا دارم و بــرای اینکــه این دوگانهســا­زی هم شــکل نگیرد تاکنون تحمل کردم از ایــن به بعد هــم تحمل میکنم اما بــه شــما میگویــم کــه دوســتان یقیناً اشــتباه میکننــد. اگــر دیپلماســی و تاش های شبانه روزی همکاران من نبود حتماً کشــتی ایرانی آزاد نمیشد کمــا اینکه اگــر مقاومت مــردم ایران هم نبود دیپلماســی هیچ پشتوانهای نداشــت. دوســتانی که سعی میکنند یکــی از پایههــای قــدرت جمهــوری اســامی ایــران را بــه ســخره بگیرنــد هیــچ خدمتــی بــه کشــور و مقاومــت نمیکننــد. اگر دوســتان مــا معتقدند نمــره مذاکــره صفر و نمــره مقاومت 20 اســت دیگــر مــا نزدیکتر از ســید حســن نصراهلل و سردار ســلیمانی به مقاومــت نداریم حداقــل ببینند آنها چه نمــرهای به دیپلماســی میدهند و آنهــا چــه ارتباطــی بــا بنــده دارنــد. پیام آقــای نصراهلل را ببینند. آیا آقای نصــراهلل نماینــده مقاومــت اســت یا حضراتی که در اتاق شــان نشســتهاند و زیر کولر شــعار میدهند؟ انقابیون ایرکاندیشـ­ـن (زیرکولرنشی­ن) مقداری از انقابیون واقعی یاد بگیرند. ■ گفتــه شــده اســت شــما بــا ســردار سلیمانی دیدارهای هفتگی دارید. چه اندازه به یکدیگر نزدیک هســتید؟ این ارتبــاط تا چه انــدازه بــه نزدیک کردن دیــدگاه نهادهای دیپلماتیک و نظامی کمک کرده است؟

مــا همه برای منافع یک کشــور کار میکنیم و مســئوالن دستگاههای یک کشــور هســتیم. زمانی نیاز است که از مقاومــت برای دیپلماســی اســتفاده کنیم و زمانی نیاز است که دیپلماسی بــه کمــک مقاومت بیاید ایــن وظیفه ماست که این کار را انجام دهیم.

من و ســردار ســلیمانی هیچ وقت این دوگانگی را احســاس نکردیم. ما بیش از 20 ســال اســت کــه از نزدیک بــا یکدیگــر کار میکنیــم. مــا از دوره مذاکــرات «بــن» دربــاره افغانســتا­ن بهطــور مســتقیم بــا یکدیگــر ارتبــاط داریــم و بــرای مدیریــت همــه امــور هماهنــگ هســتیم. توفیقهــای بــه دســت آمــده هــم کــه همــه دنیــا بــه آن اذعــان کردنــد نتیجــه همــکاری و همفکــری بســیار نزدیــک مــا بــوده اســت. مــن در زمان حملــه امریکا به عراق کــه مســئولیت نمایندگی ایران در نیویــورک را بــر عهده داشــتم و در ایــن زمینــه به دســتور مقامــات عالی کشــور با مقامهای امریکایی گفتوگو کردم، بیشترین هماهنگی را با سردار سلیمانی داشتم.

مــن و ســردار ســلیمانی بعــد از آن نیــز در دوران وزارتــم تصمیــم گرفتیم که هرزمان که هردویمان در تهــران حضور داشــتیم حتماً حداقل هفتــهای یــک بــار یکدیگــر را ماقات کنیــم و آخرین تحــوالت را مرور کرده و هماهنگیهــ­ای ضــروری را انجــام دهیــم. فکــر میکنم مجموعه کشــور از این هماهنگی منفعت دیده است. کسانی که میخواهند اقداماتی انجام دهنــد که با رابطه نزدیک ما مغایرت دارد، در جهــت منافــع دیگــران کار میکننــد و منافــع کشــور را نمیبینند ان شاءاهلل که متوجه نیستند که دارند در جهــت منافع دیگران کار میکنند؛ ولــی بعضــی وقتها بــرای مــن این ســؤال مطرح میشــود چقــدر منافع گروهــی در داخــل کشــور میتوانــد با منافع تندروهای اسرائیل و تندروهای امریــکا اتفاقــی در همــه مــوارد یکــی باشد. ■ هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و نهادهــای نظامــی دربــاره تحــوالت سیاســت خارجــی بــر پایــه چــه ســازوکاری اســت؟ برخــی مدعــی هســتند وزارت امور خارجه در آخرین لحظــه از تصمیــم نهادهــای نظامــی برای انجام یک اقدام نظامی خبردار میشــود و چه بســا بعد از آن اقدام از جزئیات مطلع شــود. ایــن ادعا تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟

اگر تصمیمی در چارچوب شورای عالی امنیت ملی گرفته شده باشد ما هم بهعنــوان نهــاد وزارت خارجه در روند این تصمیمگیری حضور داریم. البته شورای عالی امنیت ملی خطوط کلــی را درباره مذاکره مــا با مقامهای خارجــی ترســیم میکنــد. کمــا اینکه دوســتان ما پیش از مذاکرات خارجی بنــده نمیداننــد مــن در جلســه چــه خواهم گفت. بعد از گفتوگو میروم و برای دوســتان توضیــح میدهم که مثاً آقای مکرون در جلسه امروز چه گفت و من چه پاســخی دادم چون از قبل که نمیتوانیم هماهنگ کنیم که ما چه میگوییم و او چه میگوید.

اگــر بخواهیــم از قبــل موضــوع گفتوگــو و پاســخ طــرف مقابــل را پیشبینی کنیم که حالت گفتوگوی میــان کرواللهــا پیــش میآیــد کــه از قبــل میتواننــد پیشبینــی کنند که او میگوید سام و من میگویم علیکم، او میگویــد حالــت چطــور اســت و مــن میگویــم خوبــم. آن وقــت یک کلمهاش که تغییــر کند، کل گفتوگو به هم میخورد.

لذا بنده خطوط کلی شورای عالی امنیــت ملــی را کــه از ســوی مقامات عالــی نظام ترســیم میشــود، همراه خــودم دارم و در جلســه مذاکــره تصمیم میگیرم چگونه به موضوعی کــه در مذاکــره مطــرح شــده و البتــه درباره آن پیشبینی هم انجام شــده، پاســخ دهم. دربــاره انجــام عملیات نظامی هــم این طور اســت. فرمانده نظامــی در اتــاق عملیات مینشــیند و اگــر همــان زمــان ببینــد مثــاً پهپاد خارجــی وارد آب هــای ایــران شــده است، در چارچوب دستورالعمل­های کلی که همه ما از آن اطاع داریم و در چارچوب حراســت از تمامیت ارضی کشور اســت، تصمیمگیری میکند. او احتمــاالً بایــد در چنــد ثانیــه تصمیم بگیرد. ممکن اســت رئیس ســتاد کل نیــز در آن چند ثانیه از این اقدام خبر نداشته باشد و بعد از انجام عملیات از ایــن رویــداد مطلــع شــود. وظیفــه رئیس ستاد کل این است که تصمیم راهبــردی را گرفتــه باشــد، نــه اینکــه در جریــان تصمیمگیــر­ی تاکتیکــی هــم حضــور داشــته باشــد. البتــه من نمیدانــم که رئیس ســتاد کل هنگام ســرنگونی پهپاد امریکایــی بافاصله از این اقدام خبردار شــده اســت یا نه؛ ولی توقع نمیرود که همه مقامات از هر شلیکی که صورت میگیرد، اطاع داشــته باشــند. بــه هــر صــورت مهم این اســت که ما بســرعت از عملیات نظامی خبردار شویم. ■ شــما چه زمانی از ماجرای سرنگونی پهپــاد امریکایی بر فــراز آب های مرزی ایران خبردار شدید؟

مــن در ماجرای ســرنگونی پهپاد امریــکا در تهــران حضــور نداشــتم و برای مذاکرات با وزیــر خارجه ترکیه در اصفهــان بــودم امــا بحمــداهلل بــا فاصلــه زمانــی بســیار کــم و بــا هماهنگی بســیار خوبی که با ســردار باقــری، رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح داشــتم، تلفنــی بــا ایشــان صحبت کردم. ایشــان دســتور دادند اطاعــات مربوط به ایــن عملیات را بســرعت برای من فرســتادند، حتی برای من نقشــه دســتی روی موبایل فرســتادند کــه مــن توانســتم همــان شــب توئیت کنم و مانع از این شــوم کــه امریکاییهـ­ـا روایــت خودشــان را از ایــن ماجــرا مبنــی بــر اینکه این پهپــاد در آبهــای بینالمللــ­ی مــورد اصابــت قــرار گرفتــه اســت، داشــته باشــند. من تاش کردم این روایــت را جــا بینــدازم و واقعیتهــا را منعکــس کنــم. هماهنگــی بســیار خوبــی انجــام شــد و ما هــم بیش از ایــن توقــع نداریــم؛ یعنی مــن توقع ندارم که قبــل از اینکه اقدام نظامی صــورت بگیــرد، مــرا پیــدا کننــد و از مــن اجــازه بگیرنــد. نــه مــن در این موقعیــت هســتم، نــه ضرورتی دارد که وزیــر خارجه قبــل از وقوع حادثه در جریان باشــد. وزیــر خارجه عضو شــورای عالــی امنیــت ملــی و در جریــان سیاســت و تصمیــم گیریها قــرار دارد؛ ولــی الزم اســت کــه بــه محــض وقــوع هــر رویــدادی، بــه ما اطاعرســان­ی شــود کــه هماهنــگ باشــیم. ایــن هماهنگــی در ماجرای ســرنگونی پهپــاد امریکایــی صــورت گرفــت. مــا گاهــی اوقــات بهدلیــل برخــی ناهماهنگــ­ی ها دیــر از برخی امور خبردار میشــویم که متأســفانه دود آن به چشــم کل کشورمی رود. ■ مانند ماجرای ســفر آقای بشــار اسد به تهران که شما در جریان قرار نگرفته بودید؟ چرا استعفا دادید؟

من هیــچ عاقهای به این ســمت ندارم. من این مســئولیت را بر عهده دارم تــا خدمــت کنــم و میتوانم آن را به دو شــکل انجــام دهم؛ میتوانم بگویــم که مــن فقــط مســئول برخی کارهای کشــور هســتم و در حوزههای دیگر مســئولیتی ندارم. ممکن است ایــن کار من را در دنیــا محبوبتر هم بکند و اگــر این کار را انجام میدادم، احتمــال زیــادی وجــود داشــت کــه جایــزه صلــح نوبــل را دریافــت کنم. من دو ســال متوالی بیشترین شانس را بــرای گرفتــن جایــزه صلــح نوبــل

داشتم.

خــودم هر بار بههمــه گفتم امکان نــدارد به من جایزه صلــح بدهند، به این دلیل که من همزمان از سیاســت جمهــوری اســامی در ســوریه و از سایر سیاســتهای جمهوری اسامی حمایــت میکــردم، اگر میخواســتم این دوگانگــی را در سیاســت خارجی نشــان دهــم، حتمــاً میتوانســت­م امتیازاتی بگیرم.

ممکــن اســت بعضــی معتقــد باشــند واقعاً باید این دوگانگی نشان داده شــود، مــن بهعنوان یــک معلم روابــط بینالملــل هم از لحــاظ قلبی و هم تئوریک معتقد نیستم که کشور باید دو جلوه سیاســت خارجی داشته باشــد، برای همین اعتقاد داشتم آن عکسهایــی که نشــان داده شــد یک دوگانگی در سیاســت خارجی مطرح کــرد که اگــر در حــوزه عمومی اصاح نمیشــد، این دوگانگی بــه من اجازه نمــیداد مســئولیتم را انجــام دهــم. همیــن االن میبینیــد کــه بــا وجــود همــه تاشهایی که انجام میشــود، امریکاییهـ­ـا از روزی که من را تحریم کردند تــاش میکننــد بگوینــد افراد دیگــری در ایــران هســتند کــه بــرای مذاکــره کــردن خیلــی شایســتهتر از ظریف هستند.

شــما صحبتهای امریــکا را مرور کنید. مــن نمیخواهم ایــن دوگانگی جــا بیفتــد. بــرای مــن ایــن وزارت آنچنان ارزشــی ندارد که حاضر باشم برای حفــظ این میز منافع ملی را زیر ســؤال ببرم. مــن از روز اول با این باور ســر کار آمدم که قرار است چند روزی این مســئولیت را داشــته باشــم و چه بهتر کــه این امتحان را بخوبی پشــت ســر بگذارم تا حداقل وجدانم راحت باشــد. آن روز هــم که اســتعفای خود را اعام کردم قصد نداشــتم آســیبی وارد کنم. ■ گفتــه شــده کــه بهصــورت آنــی و لحظهای این تصمیم را گرفتید؟

تصمیــم من آنــی و لحظهای نبود و عصبانــی هــم نبودم و اتفاقــاً در آن موقــع دو نــوه ام در منزلمــان بودند و مــن داشــتم بــا آنها بــازی میکردم و خیلــی هم لحظات خوبــی بود، روز بعد هم همینطور بود و من فرصتی برای بــازی بــا نوههایم در خانــه پیدا کــرده بــودم جای همــه مــردم خالی بــود و خیلــی خــوش گذشــت؛ امــا به ایــن نتیجــه واقعــی رســیده بــودم که باید اســتعفا دهم. پیش از آن هم به همــه جاهایــی کــه باید اطاعرســان­ی میکــردم، تصمیــم خــود را اطــاع داده بــودم، باورشــان نمیشــد کــه مــن ایــن کار را انجــام دهــم، امــا بــه ایــن نتیجــه واقعی رســیدم کــه دیگر نمیتوانــم با این فضا وزیر خارجهای باشم که خودم میخواهم. میتوانم وزیــر خارجــهای باشــم کــه بگویــم مــن ایــن مســئولیته­ا را دارم و بقیه

مســئولیته­ا هم به من ربطی ندارد، ممکــن بــود در دنیــا بــرای بعضیها محبوبتــر هــم باشــم؛ اما بــرای من مســئولیت به آن شــکل هیچ ارزشــی نداشت. ■ ارتباط شــما بــا رهبر معظــم انقالب چگونه است؟ برخی مدعی هستند که رهبری بهطــور کامــل از جزئیات آنچه در عرصه سیاســت خارجی میگذرد، مطلع نمیشوند.

مــن همــواره گفتــهام کــه مــا عیــن ماوقــع تحــوالت را بــه رهبــری گــزارش میدهیــم. همــه جزئیــات دربــاره اینکــه ایشــان چــه مواقعی به مصلحــت میداننــد کــه اظهارنظــر کنند، چــه مواقعــی اظهارنظر نکنند، چــه مواقعــی اظهارنظرهـ­ـای ایشــان کلــی و در چــه موضوعاتــی اظهــارات ایشــان دقیق، عملیاتی و جزئی بوده اســت، در اســناد ثبت شــده است. در واقــع لطفــی که رهبر معظــم انقاب بــه وزارت خارجــه و به شــخص بنده داشــتند ایــن بــود کــه گفتند مــا امین هســتیم. خب آدم امیــن حتماً آنچه را کــه امانــت اســت، ادا میکنــد. مــا اطاعاتی را که داریم امانت میدانیم و خدمــت ایشــان ارائــه میکنیــم. در حــد توانمان هم تــاش کردیم تمام رهنمودهای ایشــان را اجرا کنیم و هر وقــت هم که نتوانســتی­م دالیــل آن را گــزارش دادیم؛ یعنــی این طور نبوده است که تاش کنیم آن را بپوشانیم.

پیگیــری مســائل در روابــط بینالملــل مانند ســاختن یــک جاده نیست که شــما پول و امکانات داشته باشــید تــا ایــن جــاده ســاخته شــود. مــا در برجــام بــا 6 طــرف دیگــر رو به رو بودیــم؛ یعنــی 6 کشــور بــه اضافــه اتحادیه اروپا در برابر ما نشسته بودند و مــا بایــد با آنهــا مذاکــره میکردیم. ممکن بــود هر نکتهای کــه مورد نظر حتــی رئیس جمهــوری یا مــورد نظر خود مــن در مذاکرات بود، به دســت نیایــد، کمــا اینکــه اکثــر خواســتهها­ی مــورد نظــر امریکاییها نیز به دســت نیامــد. ایــن یــک واقعیــت اســت و نمیتــوان آن را تغییــر داد. وظیفه ما بهعنــوان نماینده جمهوری اســامی این است که این واقعیتها را گزارش دهیم، نه اینکه بگوییم نشد، بنابراین مذاکــره را متوقف کنیم. کار دیپلمات انجــام مذاکــره، گــزارش واقعیــات و اجرای تصمیماتی اســت که برای آن گرفته میشــود. من میتوانم با کمال صداقت خدمت شــما عرض کنم که هیچ وقت از دستورالعمل­هایی که به من داده شده، تخطی نکردم. ■ آیــا به طــور مرتب بــا رهبــری دیدار میکنید؟

رســم همیشــگی مــن در دوره مســئولیتم چــه بهعنــوان ســفیر و چــه وزیر خارجــه این بوده اســت که وقــت مقامات عالی کشــور را نگیرم. عمومــاً گزارشهــای خــود را مکتوب

میفرســتم، اگــر حضــرت آقــا نیازی ببیننــد، خودشــان امــر میفرماینــ­د که خدمتشــان بــروم، اگــر ضروری بداننــد، جلســات بــزرگ تــری را تشــکیل میدهنــد و اگــر نیــاز ببیننــد گزارش من را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع میدهند که در این شــورا بررســی شود. این روش عادی است. در طــول دوره وزارتم تعداد دفعاتی کــه مــن درخواســت کــردم خدمــت رهبر معظم انقاب شــرفیاب شــوم، بســیار کــم بــوده اســت اما هــر وقت درخواست کردم، ایشان با بزرگواری اجازه دادند خدمتشان برسیم. ■ شــما در خارج از کشــور تریبونهای گســتردهای بــرای انعــکاس مواضــع و تبییــن ابعــاد سیاســت خارجــی کشــور در اختیــار داریــد و تقاضاهــای بســیاری از رســانههای مطــرح دنیــا برای گفتوگو با شــما مطرح میشود اما به نظــر میرســد که رســانه ملی از دادن فرصت مناســب به شــما دریغ میکند؟

نــه؛ حــاال ایــن طــور کــه نیســت. صداوســیما هرچنــد وقــت یک بــار از من دعــوت میکند، بنده هم نه همه دفعــات اما بعضــی از مــواردی را که دعــوت میکنند اجابــت میکنم و در رسانه ملی حضور پیدا میکنم.

متأســفانه مجموعــه برنامههایـ­ـی کــه در صداوســیما ســاخته میشــود، بــرای نقــد سیاســت خارجی نیســت، بلکه بــرای تخریــب آن اســت. حتماً صــاح خودشــان را ایــن طــور دیدند کــه اگــر توفیقاتی از سیاســت خارجی ایــران در دنیــا مشــاهده میشــود و رژیــم صهیونیســت­ی بنــده را خاری در چشــم خــود میبینــد، آن را بهعنوان یــک نقطــه ضعــف نظــام بــه مردم خودمــان نشــان دهنــد. ایــن یک کم لطفــی به غرور و حمیت ملی اســت. مــن اگــر جــای آنــان بــودم، تــاش میکــردم خطاهــای وزیــر خارجــه را بپوشــانم، نه اینکه موفقیتهای وزیر خارجــه را تبدیــل به خطــا بکنم و ببر کاغذی را هر روز شکار کنم و به مردم بگویم که شــما مردم! بدانید که وزیر خارجهتان یا دستگاه دیپلماسی شما در دنیــا واداده وعقــب افتاده اســت، در دنیــا خــوب کار نمیکنــد و دیگران هســتند کــه ســر وزارت خارجــه شــما کاه میگذارنــد. معمــوالً در دنیا این طــور رســم اســت کــه ســعی میکنند بگویند ما خوب کار میکنیم، نه اینکه مسئوالن خود را تخریب کنند.

خاطرم هســت زمانی که انگلیس با ایران در موضوع ســلمان رشدی به توافــق رســید و برای بازکــردن مجدد روابط، وزیر خارجــه وقت ایران آقای دکتــر کمــال خــرازی و وزیــر خارجــه وقــت انگلیــس آقــای رابیــن کــوک مصاحبه کردند، خبرنــگارا­ن از رابین کوک پرسیدند که آقای وزیر، شما چه به دست آوردید؟

فردای آن، هیچ روزنامه انگلیسی تیتــر نکــرد کــه مــا چیــزی به دســت نیاوردیــم، بلکــه همــه روزنامههــ­ای انگلیســی که ادعای آزادیشــان ســر بــه فلــک گذاشــته اســت، گفتند:«ما دیپلماســی بســیار موفقی داشتیم». ایــن واقعیــت اســت. حاال همــه دنیا میگویــد کــه دیپلماســی جمهــوری اســامی ایــران موفــق بــوده اســت، خود آقای ترامپ میگوید که من دو دقیقــه مصاحبــه وزیر خارجــه ایران را دیــدم و معتقدم هیــأت امریکایی از عهــده مذاکــره بــا او برنمیآیــد. همان آقای ترامپ که گفته اســت 7 تریلیــون دالر در منطقه خرج کردیم و شکســت خوردیــم، همانطــور هم گفته اســت که برجام یک کاه بزرگ بر سر امریکا بود. چرا ما یک قسمت ســخن او را میپذیریــم امــا قســمت دیگــر صحبتــش را دروغ میدانیــم. بررســی کنید و ببینیــد همه دنیا دارد میگوید ایران در برجام موفق شد.

مشــکل دیگــر دوســتان مــا ایــن اســت که نمیخواهند راستی آزمایی حرفهــای خودشــان را بپذیرنــد. گفتنــد که آقــای ترامپ بــه هیچ وجه از برجام خارج نمیشــود، وقتی که از برجام خارج شــد، گفتند به این دلیل خارج شد که آقای دکتر روحانی فان جمله را در مشهد گفت. آقا! بپذیرید کــه تحلیــل شــما اشــتباه بوده اســت. تقریباً هر تحلیلی کــه درباره موضوع هستهای داشتند، اشتباه بوده است.

بــه خاطــر دارم وقتی مــا به توافق موقــت هســتهای دســت یافتیــم، دوســتان گفتنــد توافــق موقــت بــه مــا اجــازه نمیدهــد در خــاک ایــران غنیســازی داشــته باشــیم، درحالــی کــه توافــق موقــت میگویــد ایــران غنیســازی داشــته باشــد. مصاحبــه چنین ادعایی موجود اســت. اگر شما بــه ســوابق و تیترهای ایــن روزنامهها نــگاه کنیــد، همــه ایــن ادعاهــا را میبینیــد. خــب االن که طبــق برجام در خاک ایــران غنیســازی میکنیم، حــاال میگوینــد این مســأله کــه مهم نیســت، 0۱ ســال دیگــر ببینیــم کــه با غنیســازی در خــاک ایــران موافقت میکننــد یــا نمیکننــد. حتی بــه قول خودشــان به دشــمن یاد میدهند که چه بگوید.

مــن نمیدانــم ایــن دوســتان تــا چه زمانی میخواهند دســتاورده­ای کشــور را بــه ایــن شــکل زیــر ســؤال ببرنــد و تخطئــه کننــد وغــرور مــردم را بــه بــازی بگیرنــد. بایــد دیــد چــه دســتاوردی دارنــد. اگرقــرار بــود من خــط امریکاییهـ­ـا را پیــاده کنــم، چرا امریکا من را تحریم کرده اســت؟ اگر قرار بــود مــن بهدنبال سیاســتهای امریکا باشــم، چــرا امروزهمه آقایان و همه کســانی که قبــل از من مذاکره کردنــد، هیچ کــدام تحریم نشــدند و فقط من تحریم شــدم؟ اگــر منویات امریــکا را اجــرا کــردم، چــرا آقایــان تحریــم نشــدند و من تحریم شــدم؟ یکــی میگفــت مــا انقــاب کردیــم، مردم شــهید شــدند. حاال ظاهراً این طور است که آقایان انقاب میکنند، ما تحریم میشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.