اندیشکدهدر­یاییامریکا:توقیفآدریا­ندریا قانونینیست

Iran Newspaper - - News -

خبر دیگر اینکه، یک اندیشکده مستقر در امریکا که به صورت تخصصی در زمینــه انتشــار اخبــار و تحلیــل مربــوط به تــردد دریایی فعالیــت میکند، در تحلیلی نوشــته واشــنگتن طبــق قانون دریاهــا نمیتواند نفتکــش ایرانی «گریــس۱» که نامــش را به «آدریاندریا» تغییــر داده، توقیف کند. به گزارش فارس، «اندیشــکده دریایی امریکا» نوشــته نفتکــش «آدریاندریـ­ـا» در حال حاضــر در حال پیمودن دریای مدیترانه اســت و دنیا منتظر اســت ببیند این نفتکش ســرانجام بیش از دو میلیون بشــکه نفت خام خود را در کدام کشــور خالی خواهد کرد. اندیشــکده دریایی امریکا نوشته است: «طبق قوانین دریا، ایاالت متحده امریکا در دوران صلح اختیار توقیف کشــتی یک کشــور دیگر را در دریاهــای آزاد یــا در آبهای کشــور دیگری ندارد. کشــورها صرفاً میتوانند قوانین خودشان را در آبهای خودشان اجرا کنند. امریکا برای توقیف نفتکش ایران باید یا منتظر بماند تا این کشتی وارد آبهای امریکا شود و یا اینکه کشور دیگری را مجاب کند حکم وزارت دادگستری امریکا را به رسمیت شناخته و آن را اجرا کند. »گفتنی است وزارت خزانهداری امریکا بامداد شنبه نفتکش ایرانی «آدریان دریا» و کاپیتان آن را در لیست تحریمهای خود قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.