عراقچی: ترامپ برای صدور مجوز فروش نفت ایران انعطاف نشان داده است

Iran Newspaper - - News -

معــاون وزیــر امــور خارجــه ایــران در گفتوگویی ضمن اشــاره بــه تــاش گســترده فرانســه بــرای حفــظ برجام گفت:«آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش قدم شــده و ابتکاری را شــروع کرده است. در این راســتا تماسهای تلفنی مکرری بین دکتر روحانی و ایشــان برقرار شد و فرستادگانی نیز اعزام شدند و فرانسه و ایــران طرحهایــی ارائه کردند.» ســید عبــاس عراقچی در گفتوگــو با رادیو معارف، افزود: «خواســت ایران مشــخص است. اگر اروپاییها و بقیه اعضای توافــق میخواهند ایران به اجرای کامل برجام برگردد، باید خواســته ما را در زمینه فروش نفت برآورده کنند.»

معــاون سیاســی وزیــر خارجــه اضافــه کــرد: «آقــای مکــرون در همیــن جهــت دارد حرکــت میکنــد. در اجاس گــروه هفــت، مکرون بــا ترامــپ دیــدار و صحبــت کــرد. انعطافهایـ­ـی در طرف امریکایــی برای صــدور مجوز فــروش نفــت ایران مشــاهده شده است.»

عراقچی ادامه داد: «راهی که مــا جلــوی پــای اروپاییها گذاشــته ایــم، این اســت که یا با اخــذ مجــوز از امریــکا برای شــرکتهای خودشــان از مــا نفت بخرنــد و اگــر نمیتوانند، دولتهــای آنها معــادل همان مقــدار نفتی که ما باید بفروشــیم خطوط اعتبــاری، اعتبارات صادراتی یا به هرشــکلی که خودشــان میدانند در اختیار جمهوری اســامی ایــران قــرار دهند چرا که بدون انجام اینها بازگشــت ما به اجرای کامل برجام ممکن نخواهد بود. وی در پاسخ به سؤالی در مورد پیشبینی اش از سرانجام ایــن مذاکــرات، گفــت: «فکر می کنم مذاکرات ســخت و پیچیــدهای خواهیم داشــت، ولی از آنجا که طرف مقابل هیچ چــارهای ندارد و اراده ما را فهمیده اســت، فکر می کنم که تاش آنها یافتن فرمولی برای این اســت که ایران به خواســته خود برســد.» عراقچی با بیــان اینکه مأموریت ســنگین دیگر وزارت امورخارجــ­ه مقابله با تحریمها و باز کردن راههای تنفس برای فروش نفت و تأمین ارز است، اظهار کرد: «سیاست خارجی ما در یک سال گذشته در مقابل فشار و تهاجم حداکثری امریکا موفق بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.