ادامه آزادسازی شعاع ۰۶متری سواحل خزر

Iran Newspaper - - News -

معــاون فنــی و مهندســی ســازمان بنــادر و دریانــورد­ی کشــور گفــت: طــرح آزادســازی ســواحل ایران در جنوب و شــمال کشــور تا شــعاع ۰۶متری بهطور کامــل ادامــه دارد. محمدرضــا الهیار افزود: اجرای طرح آزادســازی ســواحل جنــوب بهطور کامــل خاتمه یافــت و در دریای خزر نیز پیشــرفت خوبی دارد و تاکنون رضایتبخش بوده اســت. وی اضافه کرد: طرح آزادســازی ســواحل براســاس ماده ۳۶ قانون مســتثنیات در دست اجراست و براساس این قانون تمام ساخت وسازها باید در خارج از ۰۶ متری سواحل قرار گیرند. /ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.