واکنش بازارها به رویدادهای دیپلماسی

«ایران» روند قیمتها را بررسی میکند

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

بــا وجــودی کــه در ســالهای اخیــر بازارهــای ســرمایهگذ­اری ماننــد ارز، طــال و ســهام حساســیت کمتری نســبت به اخبار و تحوالت سیاســی از خــود نشــان میدهنــد، اما بررســی شــاخص و رفتار این بازارها نشــان میدهد که همچنان شــکلگیری جو امید به گشــایشها و آینده سمت و سوی آنها را تغییر میدهد. هرچنــد بــازار ارز و به تبــع آن طــال در ماههای اخیر روزهای آرامی را ســپری میکنند، ولی در ابتدای شهریور ماه برخی تحوالت دیپلماتیک و موضــع گیریها تأثیر زیادی در بازار داشــت، تأثیــری کــه بــه اعتقــاد کارشناســا­ن بهدلیــل خوشبینی به آینده ایجاد شده است. برهمیــن اســاس ســفر محمــد جــواد ظریــف وزیر امور خارجه کشــورمان بــه پاریس و دیدار بــا امانوئل مکــرون رئیــس جمهوری فرانســه در روز نخســت شــهریور، نخســتین ســیگنال مثبت به بازارها بود که تا حدی توانســت روی رونــد بازارهــا تأثیر بگــذارد. امــا در روز چهارم شــهریور ماه ۲ رخــداد مهــم و همزمان باعث شــد تا سمت و ســوی بازارها تغییر کند. دراین روز از یــک ســو وزیر امورخارجه ایــران برای بار دوم بــرای مذاکره با رئیس جمهوری فرانســه بــه محل برگزاری اجــالس «جی ۷» که رئیس جمهوری امریکا نیز در آن حضور داشت، رفت و از طرف دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری کشــورمان در همایــش ارائــه دســتاورده­ای دولت تدبیر و امید در توســعه زیرساختهای روســتایی با اعــالم اینکه «اگرمالقات با کســی به نفع مردم کشور باشــد، دریغ نخواهم کرد» موجــی از خــوش بینی به احتمال از ســرگیری مذاکــرات و تعدیــل تحریمهــا، در اقتصــاد و میــان فعاالن بــازار ایجاد کرد. ایــن جو خوش بینی بســرعت در شــاخص بازارها نیــز خود را نمایــان کرد. از یک ســو قیمتها در بــازار ارز و طــال افت قابل توجهی را تجربه کرد و از ســوی دیگــر رشــد شــاخص کل بــورس اوراق بهادار تهران نیز تشدید شد. عــالوه بر ایــن اخبار مثبتــی که از فعال شــدن کانــال مالی «اینســتکس» که از طریــق انتقال پول از بانکهای سوئیســی به اماراتی در قالب ســه قســط 5 میلیارد یورویی صــورت میگیرد نیــز خوش بینــی را درمیان فعــاالن اقتصادی تقویت کرد. درحالی که کانال مالی اینستکس در ماههــای اخیــر بــه دالیــل مختلف سیاســی و اقتصــادی راهاندازی نشــده اســت، عملیاتی شــدن آن و ورود نفــت بــه آن میتوانــد تأثیــر مهمــی در ســهولت نقــل و انتقــاالت مالــی و کاهش محدودیتها داشته باشد. درواقــع فعــاالن بــازار بهدلیل اینکــه تحوالت دیپلماتیــ­ک در اقتصــاد و بازارهــا از ناحیــه کاهش محدودیتهای تحریم، رشد صادرات، گشــایش در نقــل و انتقاالت بانکــی تأثیر قابل توجهــی دارد، بــه اســتقبال ایــن تحــرکات در داخل و خارج از مرزهای کشور میروند. امــا پس از تغییر این شــرایط و کاهــش دوباره احتمــال مذاکــره، شــاخصها به محــل قبلی خود بازگشتند، قیمتها در بازار ارز و طال رشد کرد و از ســرعت رشد شــاخص کل بورس هم کاسته شد. ■ واکنش بازار ارز همان گونه که اشــاره شــد با وجود ثبات نسبی بازار ارز، بررســی چهار ارز عمــده بازار حکایت از تأثیــر تحــوالت دیپلماتیک ابتدای شــهریور دارد. براین اســاس درحالی کــه دالر امریکا در روز پایانــی مــرداد ماه روی عدد ۱۱ هــزار و ۰۰6 تومان ایســتاده بود، در روز دوم شــهریور یعنی روز بعد از ســفر نخســت ظریف بــه پاریس، با کاهش اندک ۰۱ تومانی به ۱۱ هزار و ۰۹5 تومان رســید که این نرخ در روز ســوم ایــن ماه با افت بیشتری همراه و به ۱۱ هزار و ۰54 تومان رسید. امــا در روز چهــارم شــهریور دالر بــا افــت 85۲ تومانــی و رســیدن به نرخ ۱۱ هــزار و ۲۹۱ تومان به اســتقبال تحوالت دیپلماتیک رفت. در روز پنجــم ماه جــاری نیز ایــن روند افت با شــتاب کمتــری ادامه یافت و دالر روی عــدد ۱۱ هزار و ۰۰۱ تومان ایستاد. امــا با تغییــر شــرایط و تغییر موضــع طرفین، دالر دوبــاره 5۹ تومــان باال رفت و بــه ۱۱ هزار و 5۹۱ تومان رســید و در روز هفتم شهریور نیز به ۱۱ هــزار و ۰۰۲ تومــان صعود کــرد. در روز نهم شــهریور نیز این ارز پرطرفدار به ۱۱ هزار و ۰5۳ تومان رسید. ســایر ارزهای عمــده بازار نیز روند مشــابهی را درایــن روزهــا طی کردنــد. یورو کــه در روز دوم شهریور ۱6 تومان کاهش یافته بود در روز سوم ایــن مــاه بــا ۹۳۱ تومان افــت پــس از مدتها بــا نــرخ ۲۱ هــزار و ۰۰۹ تومان به کانــال ۲۱ هزار تومان وارد شد و در روز چهارم شهریورماه ۰۰۲ تومان دیگر افت کرد و به ۲۱ هزار و ۰۰۷ تومان رسید. هرچند این ارز در روز پنج شهریور به ۲۱ هــزار و 4۹۲ تومان رســید، ولی از روز ششــم به ۲۱ هزار و ۰54 تومان بازگشــت. در روز نهم نیز یورو با ثبت نرخ ۲۱ هزار و 545 تومانی به روند صعودی خود ادامه داد. پونــد انگلیــس هــم بــا کاهــش 84۳ تومانی و ورود بــه کانال ۳۱ هزار تومانی (۳۱ هزار و ۲88 تومان) به رخدادهای روز واکنش نشان داد. در روزچهارم شــهریور نیز پونــد 85۲ تومان دیگر ارزان شــد و به ۳۱ هزار و 4۲6 تومان رســید. اما در روز پنجــم بــا رشــد 66۱ تومانی بــه ۳۱ هزار و ۰۹۷ تومــان بازگشــت کــه در روزهای ششــم با رســیدن بــه ۳۱ هــزار و ۳۲8 تومــان و در روز هفتم ماه بــا افزایش به ۳۱ هزار و ۷۷8 تومان بازگشت این ارز به نرخهای قبلی تکمیل شد. در روز نهــم پوند با رســیدن به ۳۱ هــزار و ۹۳۹ تومــان در آســتانه بازگشــت بــه کانــال 4۱ هزار تومان قرار گرفت. درهم امارات نیز بواســطه نرخ کمتر با نوســان محدودتــری همــراه شــد. بــه طــوری کــه در روزهای دوم و ســوم بــه ترتیب ۹۲ و ۷۷ تومان کاهش یافت و به ۳ هزار و 55۱ تومان و ۳ هزار و 8۷ تومــان رســید. در روز چهارم شــهریورنی­ز درهــم با رســیدن به ۳ هــزار و ۲۳ تومــان، 46 تومــان دیگر ارزان شــد. اما همانند ســایر ارزها درهــم نیــز از روز پنجم شــهریور تغییر مســیر داد بــه طوری که در روز هفتــم به ۳ هزار و ۰۲۱ تومان بازگشت. همچنین در روز نهم درهم با دســتیابی به ۳ هزار و ۱5۱ تومان مســیر خود را به سوی صعود ادامه داد. ■ رفت و برگشت قیمتها در بازار طال در بازار طال با تغییرات قیمتی سکه تمام بهار آزادی طــرح جدیــد و طالی 8۱ عیــار میتوان آثار تحوالت دیپلماتیک را دراین بازار بررســی کــرد. درحالــی کــه هر قطعه ســکه تمــام بهار طــرح جدیــد که در کانــال ۱.4 میلیــون تومانی نوسان داشت، در روز چهارم شهریور با کاهش یکبــاره 6۰۱ هــزار تومانــی پس از ماههــا دوباره وارد کانال ۳ میلیون تومانی (۳ میلیون و 5۷۹ هزارتومان) شــد. در روز ســوم شــهریور نیز این نوع ســکه افت ۰۷ هزار تومانــی را تجربه کرده بــود. ولی تغییر شــرایط سیاســی در روز پنجم این ماه قیمت سکه تمام را 58 تومان باال برد و آن را به کانال 4 میلیون تومانی بازگرداند. در روزهای ششــم و هفتم این ماه نیز ســکه تمام بــه ترتیــب به 4 میلیــون و 8۳ هــزار تومان و 4 میلیــون و ۲۹ هــزار تومــان رســید. در روز نهــم شــهریور نیز سکه تمام با ثبت نرخ 4 میلیون و ۹۱۱ هزار تومان وارد کانال جدیدی شد. همچنیــن هر گرم طــالی 8۱ عیار نیز با افت 5 هزار تومانی در روز ســوم شــهریور بــه ۱۱4 هزار و ۰۰۹ تومان رســید. در روز چهارم این ماه طال 8 هــزار و ۰۰۳ تومــان دیگر کاهــش یافت و به ۳۰4 هــزار و ۰۰6 تومــان نزول کــرد. روندی که در روز پنجم 4 هزار و ۰۰۳ تومان باال رفت و به ۷۰4 هزار و ۰۰۹ تومان بازگشــت و در روز هفتم شــهریور نیز به ۹۰4 هزار و ۰۰۱ تومان رســید.در روز نهم نیز طالی 8۱ عیار ۰۰۷ تومان رشد کرد و به ۹۰4 هزار و ۰۰8 تومان رسید. ■ دیپلماسی در تاالر شیشهای در هفتههای اخیر بازار سهام بواسطه کم فروغ شــدن بــرق بازارهــای رقیبــی ماننــد ارز و طال، رونق گرفته و درایــن مدت کانالهای جدیدی را فتــح کــرده اســت. امــا تأثیــر ســیگنالها­ی دیپلماســی در بازار ســهام پررنگ تر از گذشته بــود. این درحالی اســت که همــواره در تحلیل افت و خیزشاخصهای بورس رد پای تحوالت سیاســی و دیپلماتیــ­ک نیز دیده میشــود. این صنایــع امیدوارنــ­د بــا گشــایشهای سیاســی زمینههــای رشــد بیشــتر بــرای شــرکتهای صــادرات گــرا و همچنیــن ســایر شــرکتهای بورسی فراهم شود. در روز سوم شهریور درحالی که شاخص با افت ۱6۷ واحــدی روی ۹6۲ هــزار و 5۲۲ واحــد قــرار داشت، در روز چهارم ماه جاری با رشد طوفانی 5 هزار و 646 واحدی به اســتقبال تغییر فضای دیپلماســی رفت تا شــاخص کل به 4۷۲ هزار و ۱۷8 واحــد برســد. در روز پنجــم شــهریور نیز با توجه به اینکه بازار بورس ساعت ۲۱ ظهر به کار خود پایان میدهد، با تداوم این مسیر ۳ هزار و 8۹5 واحد دیگر رشــد کرد و به 8۷۲ هزار و ۹64 واحد رســید. اما در روز ششــم این ماه شــاخص کل به رشــد 5۰۲ واحدی که نســبت به روزهای قبل افت شــدیدی نشــان میدهد بسنده کرد و روی عدد 8۷۲ هزار و 4۷6 واحد ایستاد. بــا ایــن حــال شــاخص کل بــورس بواســطه تحوالتــی کــه در هفتههــای اخیــر بــه رونــد صعــودی آن کمــک کــرده اســت، در روز نهم شهریور نیز با رشد 5 هزار و ۳64 واحدی رکورد دیگــری بــه ثبت رســاند و به 48۲ هــزار و 8۳۱ واحد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.