نان گران نمیشود

Iran Newspaper - - News -

معــاون بازرگانــی داخلی شــرکت بازرگانی دولتی ایــران با بیان اینکــه قیمــت نــان در ســالجاری تغییــری نمیکنــد و کماکان آرد یارانــهای در اختیــار نانوایــان قرار میگیرد گفــت: تا به امروز ۷ میلیون و ۰۰۶ هزار تن گندم بهصورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. ■ قیمتاقالمد­رمحرم حســن حنان قائــم در خصوص تأمین کاالهای مورد نیــاز برای هیأتهای مذهبی اظهــار کــرد: بــرای ایام ماه محرم و صفر پیشبینی شــده اســت که کاالهای اساســی مــورد نیاز هیأت های مذهبی با قیمت مصــوب و حتی با کمتر از نرخ مصرفکننده به دســت این بخش برســد. وی افزود: بــرای این ایام ۰۳ هزار تن برنــج، ۰۳ هزار تن روغن، 5۱ هزار تن شــکر، ۰۱ هزار تن گوشــت قرمز و ۰۱ هزار تن گوشــت مرغ در نظر گرفته شــده اســت که با قیمت مصوب در اختیار هیأتهای مذهبــی قرار میگیرد و شــرایط حمل آن به استانهای مختلف فراهم شده اســت. قائممقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم برنــج ۱۲۱۱ هنــدی بــرای هیأت های مذهبــی ۰۰۳6 تومان و هر کیلوگرم شــکر ۰۰۰۳ تومان اســت اما قیمت روغــن با کمتر از قیمت کارخانه توزیع میشــود بهطوری که قیمت روغن حلب6۱کیلوگ­رمی۰۱ تا5۱ درصد کمتر از قیمت مصرفکننده به دست هیأتهای مذهبی میرسد. وی تصریح کرد: قیمت ۰۰۰۳ تومانی در نظر گرفتهشده برای هر کیلوگرم شکر، درب کارخانه است و از بابت حمل این محصول به استان ها هزینهای از هیأتهای مذهبی گرفته نمیشود. حنان یادآور شد که چای و قند بهنرخ تنظیمبازار­ی نیز در اختیار هیأتهای مذهبی قرار میگیرد. بنا بر این گزارش قیمت در نظر گرفتهشــده بــرای هر کیلوگرم مرغ برای این مراســم ۰۰5۲۱ تومان و گوشــت گوساله وارداتی55 هزار تومان است./تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.