دامنه نوسان نمادهای فرابورسی سقفدار شد

Iran Newspaper - - News -

مدیرعامــل فرابــورس ایــران گفــت: از امروز(یکشــنبه) تــا آخــر هفتــه نوســان همه نمادهای بازار پایــه روزانه ۳ درصد خواهد بود. همچنین از روز چهارشنبه ۷۱ شهریور تا 5۲ شهریور همه نمادهای بازار پایه فرابورس بسته میشود. امیــر هامونــی اعــالم کــرد: بــه موجــب دســتورالع­مل جدیــد قوانیــن بــازار پایه فرابورس بــرای قرار گرفتن شــرکتهای حاضر در بازار پایه در تابلوهای رنگی زرد، نارنجــی و قرمز نماد شــرکتهای حاضر در بازار پایه از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور تا روز 5۲ شهریور متوقف خواهند بود. وی افــزود: عمــده هدف مقــررات جدید بــازار پایــه افزایش شــفافیت و حاکمیت شــرکتی در مــورد شــرکتهای حاضر در بازار پایه است. مدیرعامل فرابورس ایــران با بیان اینکه طبــق دســتورالع­مل جدیــد در روزهــای دوشــنبه هر هفته حــراج معامالتی نماد بــازار پایــه صــورت میگیــرد، گفــت: امــا در عیــن حــال هیــچ جــای نگرانــی برای فعاالن بــازار نیســت و این اختیــار وجود دارد کــه تعــداد حراجها را طــی هفته در صــورت داشــتن شــرایط و صــف خریــد افزایش دهیم. هامونی همچنین با بیان اینکه رنگبندی تابلوهای بازار فرابورس دارای بــار معنایــی خاصی اســت، گفت: هدف این اســت که شرکتهای بازار پایه بــرای افزایش شــفافیت تالش کننــد و از تابلوی قرمز به تابلوی نارنجی سپس به تابلوی زرد و حتی بــه بازار پایه اول و دوم فرابورس ارتقا پیدا کنند. مدیرعامــل فرابــورس ایــران همچنیــن گفت: افتخار ما این نیســت که بــازار پایه بزرگیداشته­باشیمبلکهه­رچهتابلوها­ی اصلی بازار بزرگتر شــوند این هدف بازار و هدف قانونگذار از دســتورالع­مل محقق شــده اســت. هامونی همچنیــن در مورد ارزنــده بودن ســهام بازار پایــه گفت: باید تحلیلگرانب­ازاربگویند.منبهعنوانن­اظر بــازار فقط میگویــم رفتــار غیرطبیعی و دســتکاری در قیمت ســهام باید بررسی شــود. برخــی مدیــران ایــن کانالهــای تلگرامــی که جو هیجانــی ایجاد میکنند در خارج از کشور هستند و سهامداران باید مراقب هیجانات کاذب بازار باشند. مدیرعامل فرابورس ایران در مورد آینده بــازار پایــه گفت: در ســال آینــده با کمک اهالی بازار موارد دستورالعمل را بتدریج دنبــال میکنیــم و امیدواریم بــازار آینده شــفافتر و بــا حاکمیــت شــرکتی بهتر و وضع معامالت روانتر باشد. مدیرعامل فرابورس ایــران با بیان اینکه تابلــوی قرمــز پایینتریــ­ن تابلــو در بــازار پایه فرابورس به لحاظ شــفافیت و درجه ریسک است، گفت: ما بهعنوان ناظر بازار نمیتوانیم در فعالیت بنیادی شرکتها ورود کنیــم و بلکــه خــود شــرکتها بایــد تالش کنند تا شفافیت آنها افزایش یابد. هامونی در پاســخ به این پرســش که آیا اختیــاری بــرای اجــرای دســتورالع­مل جدیــد بــازار پایــه داریــد، گفــت: طبــق قانــون باید قوانین جدید بــازار پایه اجرا شــود و از روز چهارشــنبه ۷۱ شــهریور تــا 5۲ شــهریورهم­ه نمادهــای بــازار پایــه فرابورس بســته میشــود و بایــد قبل از آن طبــق قانــون ایــن امر اطالعرســا­نی شــود اما فعــالً این نمادهــا کار میکنند و اگــر این نمادهــا را نمیبســتیم مردم نمیتوانســ­تند در صــورت نیــاز بــه پول سهامخودراب­فروشند،بنابراینبا­یدقبالً اطالعرسانی شــود. بهعنوان مثال در دو روز کاری ۰۰8 میلیــارد تومــان معاملــه انجام شده یعنی ۰۰8 میلیارد سفارش خرید و این تعداد سفارش فروش بوده اســت و ما روشهای مختلف را در نظر گرفتهایم./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.