لبخند تلخ کوسهها

Iran Newspaper - - News - وصال روحانی خبرنگار

47« متــر در عمق: آزادشــده» دنبالهای اســت بــر فیلــم 47« متــر در عمــق» کــه اکــران آن در ســال 2017 بــا توفیــق قابلتوجهی همراه شد. فیلمی با بازی ســوفی نلیــس، کوریــن فاکــس و دیــوی سانتوس که روایتگر سفر گروهی از زنان ماجراجــو به شــهر معــروف و باســتانی مایانمتعلق­بهقوممایاه­ادرپرواستو تبعات هولناک آن را به تصویر میکشد. مهمتریــن تبعــات ایــن تصمیــم رو به رو شــدن این شــخصیتها با کوسههای خطرنــاک و درنــده اســت. ایــن زنــان جوان با اینکه ابتدا از ســفر ظاهراً جذاب خود لذت میبرند امــا آرام آرام متوجه میشوند که در زیر دریا تنها نیستند و به قلمرویی نزدیک شــدهاند که در تسخیر بیرحمترین کوسهها است. آنچه آنها را به سمت این مقصد بدفرجام کشانده، جذابیتهــا و شــهرت افســانهای «مایــا ســیتی» اســت. اما در غارهای تو در توی آن هیــچ فرصتی برای گردش و کشــف بازماندههـ­ـای کهــن نیســت و مــرگ از هــر ســو به آنهــا لبخنــدی تلــخ میزند. آنچه قســمت دوم 47« متــر در عمق» را تماشــاییت­ر میکند استفاده مجدد از یوهانس رابرتز استاد فیلمهای پر رمز و راز و اکشن در مقام کارگردان و همچنین ارنســت ریهرا بهعنوان سناریست است. جیمز هریس تهیهکننده اصلی قسمت اول هم اینبار سکاندار پروژه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.