همهچیز برای «سرخپوست» در شبی که ماه کامل نشد

گزارش «ایران» از بیست و یکمین جشن خانه سینما

Iran Newspaper - - News - نرگس عاشوری خبرنگار

پرونــده بیســت و یکمیــن جشــن خانــه ســینما در حالــی شــامگاه روز جمعــه 8( شــهریورما­ه) با برگزاری جشــن بزرگ سینمایایرا­نبستهشدکهب­رخالفاسامی نامزدهــای این دوره فیلمهای «شــبی که ماه کامل شــد» و «مغزهای کوچک زنگ زده» ناکامان ایــن دوره بودند و فیلمهای «سرخپوســت» و «تنگه ابوقریب» پیشتاز شــدند. اگر چــه در میــان کاندیداهای این دوره از جشــن خانه سینما دو فیلم «شبی کــه ماه کامــل شــد» و «مغزهــای کوچک زنــگ زده» بــا نامــزدی در۴1 بخــش، رکــورددار نامزدی بودند امــا فیلم نرگس آبیــار از کســب جوایــز اصلــی جامانــد و تنها ســه جایزه بهتریــن بازیگر مکمل زن (فرشــته صدرعرفایی)، بهتریــن طراحی لبــاس (محمدرضــا شــجاعی) و بهترین چهره پردازی (ایمان امیدواری) را کســب کــرد. فرهــاد اصالنی هــم جایــزه بهترین بازیگــر مکمــل مــرد را بــرای «مغزهــای کوچــک زنگ زده» به دســت آورد تا فیلم هومن ســیدی خیلی دســت خالــی از این جشنبیروننی­اید.امافیلم«سرخپوست» کــه بــا نامــزدی در 9 بخــش در رده ســوم قــرار داشــت 4 جایزه مهــم بهترین فیلم (مجیــد مطلبــی)، بهتریــن فیلمبــردا­ری (هومن بهمنش)، بهترین بازیگر اول مرد (نویــد محمــدزاده) و بهتریــن جلوههــای بصــری (جــواد مطــوری) را کســب کــرد و صدرنشــین فهرســت برندگان ایــن دوره شــد. همگام با فیلم نیما جاویدی، «تنگه ابوقریب»بهرام توکلی با کســب بیشترین جوایزفنی(بهترینموسی­قی/حامدثابت، بهترین صداگذاری/ امیرحسین قاسمی، بهتریــن صدابــردار­ی/ رشــید دانشــمند و بهتریــن جلوههای ویژه میدانی/ محســن روزبهانــی) در بــاالی ایــن فهرســت قــرار گرفت. پرفروشترین فیلم اکران سال 98 و فیلم منتخب مخاطبان در جشنواره سی و ششــم هم 2 جایــزه بهتریــن کارگردانی (سعید روستایی) و بهترین تدوین (بهرام دهقانی) را کســب کرد تا باالخره فیلمساز جوان و خوش آتیه «متری شــیش و نیم» اولین جایزه کارگردانیا­ش را در جشــنواره جشــنهای ســینمایی دشــت کنــد و قــدر ببینــد. فیلم تحســین شــده «تختــی» که بــا بیمهــری داوران این دوره تنها در ســه بخش کاندیــدای دریافت جایــزه بود تک جایــزه بهتریــن طراحــی صحنــه (کیــوان مقدم) را کسب کرد و محسن امیریوسفی که دو شب قبلتر جایزه بهترین فیلمنامه ژانــر فانتــزی را از هشــتمین شــب کانــون فیلمنامهنو­یسان ســینمای ایران دریافت کــرده بود، بــرای دومین بــار این جایــزه را از جشــن خانــه ســینما گرفــت. در میــان جوایــز اصلــی، جایــزه بهتریــن بازیگر زن به ســارا بهرامی رســید تا فهرســت جوایز ایــن بازیگــر زن برای فیلــم «دارکوب» پرو پیمانتر شــود. بهــرام عظیمــی (بهترین فیلم انیمیشن برای فیلم «سیم ششم») و یاســر طالبی (بهترین فیلم کوتاه مستند بــرای «دلبنــد») دیگر منتخبان ایــن دوره جشــن بودنــد. امــا منتخــب شگفتیســاز این دوره جشــنواره پیروز حناچی شــهردار تهران بود که برای تهیه مســتند «زمستان اســت» جایزه بهترین مستند بلند را از آن خود کرد. ■ ازحضورغافل­گیرکنندهعا­دلفردوسیپو­ر تاشوخیاحسا­نکرمیباشهر­دارتهران

فــارغ از بحــث مهم جوایز و تحســین منتخبــان کــه نفــس برگــزاری چنیــن جشنهای سینمایی و گردهمایی فعاالن آن اســت، آنچــه فضــای ایــن رویدادهــا را گــرم کــرده و اخبــارش را ســر زبانهــا میانــدازد و بــرای مخاطبــان نــه چندان جــدی ســینما جذاب اســت حاشــیهها و اظهارنظرهـ­ـای جایزه دهنــدگان و جایزه بگیران است. شامگاه روز جمعه تصاویر و اخبار مخابره شده از برج میالد تهران با حضور غافلگیرکنن­ده عادل فردوســیپو­ر بــود کــه توجههــا را در فضــای مجــازی جلب بیست و یکمین جشن خانه سینما کــرد. حضــور ایــن مجــری ورزشــی برای اهــدای جایــزه بهتریــن بازیگر مــرد روی سن با تشــویق ممتد حاضران در مراسم روبــهرو بــود تــا باردیگر پیــام معنــاداری بــرای مدیــران تلویزیــون مخابــره کنــد. فردوســیپو­ر هنــگام خوانــدن نــام نویــد محمــدزاده، او را بازیگــر دوستداشــت­نی و همیشــه خالق ســینمای ایران معرفی کرد و نوید محمدزاده با اظهار خوشبختی از اینکــه جایــزهاش را از فردوســیپو­ر میگیــرد، از فریــدون گله یاد کــرد و گفت با دیدن فیلم «کندو» بازیگر شــده است. او همچنیــن آرزو کرد هیچکدام از بزرگان کــوچ نکننــد یــا همچــون فریــدون گلــه و بهمــن محصــص در غربــت و بیمهری به مرگ نرســند. محســن امیریوســف­ی با کنایه ضمنی به توقیف 6 ســاله فیلمش و دیــده نشــدن «آشــغالهای دوســت داشتنی» در جشنواره فیلم فجر گفت که این تندیس به اندازه 6 ســیمرغ جشنواره فجــر ارزش دارد و بار دیگــر تأکید کرد که این فیلــم درباره صلح و دوســتی و فراتر از آن دربــاره گفتوگوســت که نیــاز امروز جامعه است. او با لحنی طنزآلود به شیوه آشغالهای دوســت داشتنی از حاضران درخواست کرد تحریمکنندگ­ان این فیلم را تشویق کنند. فاطمه معتمدآریا هم که برای اهدای تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن روی صحنــه آمــده بــود برای لغو تحریمها و حاکم شــدن صلح و دوســتی آرزو کرد: «آرزو میکنم زودتر مردم ایران بــه صلــح برســند و تحریمــی نباشــد که مانع خواســتهها­یمان باشــد. ما مردمی شــریف، با ایمــان و دردانههایی هســتیم کــه مســیر گــم کردهایــم و ان شــاءاهلل که بزودی صلح بر مســیر راهمان برگردد.» فرهــاد اصالنــی کــه ایــن روزهــا ســریال «هیوال» را در شــبکه نمایش خانگی دارد با نقل قول از این سریال به سبک مهران مدیری (خداروشــکر) بــه دریافت جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد واکنش نشــان داد. از دیگر حواشــی این جشن، برگزاری جشــن تولــد پرینــاز ایزدیــار بود کــه برای اهــدای جایــزه بهتریــن فیلمبــردا­ر روی ســن حاضر شــده بــود. بهمن فرمــانآرا پیش از دادن جایزه بهترین کارگردانی به سعید روستایی از شرایط اکران گالیه کرد: «فیلمفارســ­ی به برخی فیلمهــای امروز شرف دارد و سینماداران که بخش مهمی از درآمد را دارند اســباب سلیقه شدهاند و مشــخص میکنند چه چیزی اکران شود یا نشــود. برای فیلم من سینمایی بود که ۳2 ســانس «هزارپــا» را نشــان مــیداد و یک ســانس صبح، فیلم ما را!» و ســعید روســتایی نیز بــا تأکید بر اینکــه بنایش بر ســکوت اســت، به گفتن یک جمله اکتفا کرد «امیدوارم جای هیچ عکاســی خالی نباشد.» احسان کرمی که اجرای برنامه را برعهدهداشت­درواکنشبهص­حبتهای رامین حیدریفاروق­ی مبنی بر اینکه آقای حناچــی وقتــی این فیلــم را تهیــه کردند شــهردار نبودند به شــوخی گفــت «آقای حناچی، یک فیلم دیگر تهیه کنید، شاید رئیسجمهــو­ری شــدید.» او کــه صــدای نسبتاً خوبی دارد، در جایگاه خواننده هم ظاهر شد و اثر «ایران ای سرای امید» را با همخوانی حاضران در مراسم با یاد استاد شجریان اجرا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.