رونمایی از «فرادید» سامانه سنجش کیفیت شبکه ملی اطالعات

Iran Newspaper - - News -

سامانه سنجش کیفیت شاخصهای شبکه ملی اطالعات با نام «فرادید» با هزینه ۱۶ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطالعات رونمایی شد. به گزارش «ایران»، این سامانه امکان جمعآوری اطالعات کیفیت خدمات ارائه شده توسط اپراتورها و تجزیه و تحلیل این اطالعات را ممکن میسازد به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور میتواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شــده از ســوی ســایر اپراتورها را مشــاهده و ارزیابی کند. در این ســامانه بهعنوان داشــبورد مدیریــت خدمات ارتباطــی، رگوالتوری با ارزیابی کیفی شــبکه و نیز تجربه کاربران، اطالعات ســرویسهای ارائه شــده از ســوی اپراتورها را تجزیه و تحلیل کرده و در اختیار کاربران قرار خواهد داد. دسترسی به این سامانه هماکنون برای اپراتورها امکانپذیر شده و تا ۵۴ روز آینده بهصورت عمومی، قابل استفاده کاربران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.