«ناهید 1»؛ ماهواره مخابراتی زمین آهنگ

Iran Newspaper - - News -

ماهــواره مخابراتــی «ناهیــد ۱» کــه بــرای اولیــن بار در کشــور در پژوهشــکده ســامانهها­ی ماهواره پژوهشــگاه فضایی ایران به کارفرمایی سازمان فضایی ایــران طراحی و ســاخته شــده، در مراســم روز فناوری فضا با حضور حســن روحانــی رئیس جمهــوری در بهمن ســال 95 رونمایی شــد. مأموریتهای ماهــواره مخابراتی «ناهید۱» در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ، مطرح و در یک ماهواره پیادهســاز­ی شــده اســت. ماهواره «ناهید۱» راه میانی برای دستیابی به بخشی از فناوریهــا­ی مخابراتــی زمینآهنگ اســت و فناوریهای به کار گرفته شــده در آن، پایه اصلی فناوریهای مورد نیاز ماهوارههای عملیاتی کشور است. فناوریهای به کار گرفته شده در ماهواره ناهید بهعنوان پایه اصلی فناوریهای مورد نیاز ماهوارههای عملیاتی کشــور اســت. به عبارتی ماهواره ناهید قرار است مأموریتهای­ی همچون باز کردن صفحات خورشیدی در مدار، ارتباط در باند مخابراتی Ku در مدار و تصویربردار­ی و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی را انجام دهد. از سوی دیگر فراهم کردن تجهیزات آزمون مکانیسمهای فضایی، تجهیزات مخابراتی فرکانس باال و طراحی بخشهای آن، تعیین و کنترل وضعیت ســه محوره، ارتباط مخابراتی دائم در باند S، تصویربردار­ی ضمن عملیات و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی به کمک آن، از اهداف ثانویه پروژه ناهید است. گفتنی است بعد از توئیت وزیر ارتباطات کاربران از وی درباره انتخاب نام «ناهید» برای این پروژه پرســیدند که ایشــان علت آن را خانم بودن رئیس پروژه عنوان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.