در کلینیک خصوصی

Iran Newspaper - - News -

+++++++++ گروه حــوادث/ پرونــده مرگ زن میانســال که بعد از عمل جراحی لیپوساکشــ­ن جان باخته بود با شکایت همســرش مبنی بر قتل عمدی وارد مرحله تازهای از تحقیقات شد.

بهگــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران»، چندی قبــل زن 47 ســالهای بهنــام پریســا تصمیــم بــه انجام عمل لیپوساکشــ­ن گرفت. اما همه پزشکان عنوان کردند که اضافه وزن او آنقدر زیاد نیســت که بهعمــل جراحی نیاز داشــته باشــد.اما پریسا ســرانجام با جســت و جو در اینســتاگر­ام و فضــای مجــازی پزشــک مــورد نظــرش را پیدا کــرد و به مطبــش در خیابان اندرزگــو رفت. پس از معاینات اولیه پزشــک جــراح برایش وقت عمل تعیین کرد و صبح روز 11 آذر ســال 97 پریســا بــه اتــاق عمــل کلینیــک زیبایــی خصوصی رفــت و بعد از 5 ساعت عمل از اتاق خارج شد.

همســر پریســا در گفتوگــو بــا خبرنــگار «ایران» گفت: وقتی میخواســتی­م همســرم را ترخیــص کنیــم گفتنــد بایــد یک شــب در کلینیــک بماند. فردای آن روز برای ترخیص رفتــم امــا باز هــم یــک روز دیگر همســرم را نگه داشــتند و درنهایت بعد از دو روز پریســا ترخیــص شــد. اما به محــض اینکه بــه خانه آمــد حالــش بــد شــد و او را بــه بیمارســتا­ن بردیم.

او ادامــه داد: همســرم ســاعت 6 عصــر ســومین روز پــس از عمل جراحــی در تاریخ 14 آذر فــوت کــرد. چنــد روز بعــد از کادر درمانــی کلینیک شــکایت کــردم و پروندهای در دادســرای جرایــم پزشــکی تشــکیل شــد. بــا تحقیقاتــی کــه از کادر درمــان انجام شــد، کارشناســا­ن دریافتند پزشــکی کــه خودش را متخصص جراحــی زیبایی معرفی کرده بود جــراح عمومــی بــوده و مهــم تــر از آن اینکه عمل لیپوساکشن را دســتیارش که تکنیسین اتــاق عمل بوده انجام داده اســت. زمانی که از این ماجرا با خبر شــدم از دکتر و تکنیســین بهخاطــر قتــل عمد شــکایت کردم. از ســوی دیگر کمیســیون 5 نفره کارشناســا­ن پزشــکی پــس از بررســی پرونــده مــرگ پریســا، عمل لیپوساکشــ­ن را بــدون رعایــت موازیــن فنــی و علمــی جراحــی تشــخیص داده و اعــام داشــتند جراح مــورد نظر فاقد مهــارت الزم بــوده اســت و قصــور پزشــک را در مــرگ زن میانسال 100 درصد اعام کردند.

از آنجایــی کــه شــکایت همســر پریســا از قصور پزشــکی به قتل عمد تبدیل شده بود، پرونــده با قــرار عدم صاحیت به دادســرای جنایــی تهــران ارجــاع شــد. بازپــرس جنایی پس از مطالعه پرونده دستور احضار پزشک و تکنیسین اتاق عمل را صادر کرد. همچنین دســتور داد کــه دوبــاره از شــاهدان عمــل جراحی زن جوان تحقیقات صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.