سلطانیفر: خانواده مالیی تحت فشار نبودند

Iran Newspaper - - News -

مســابقات جهانی جودو با حواشــی زیاد در ژاپن به پایان رســید و ســعید مالیــی کــه یکــی از شــانسهای کســب مــدال در ایــن مســابقات بود، با سرنوشــت عجیبی مواجه شــد. همان گونه که پیشبینی میشــد، جودوکار کشــورمان تا مراحل پایانی پیش رفت اما برای عدم مواجهه با حریف رژیم صهیونیســت­ی در دیدار نیمــه نهایی برابر نماینده بلژیک شکســت خورد. پس از پایان این مســابقات اخباری مبنیبر جدایی این جودوکار از کاروان ایران و سفرش به آلمان و شایعاتی درخصوص پناهندگی این جودوکار منتشــر شد. مجید زارعیان، ســرمربی تیم ملی جودو که در این مسابقات در کنار مالیی بود، این گونه ماجرا را تشــریح کرد: «مالیی از مبارزه ســوم به بعد با مأمور امنیتی ویزر (رئیس فدراسیون جهانی جودو) به روی تاتامی میرفت، آنها اجازه نمیدادند حتی من برای کوچ در کنار ورزشکارمان باشم. متأسفانه این خبر کذب منتشر شد که خانواده سعید مالیی تحت فشار بودهاند که او مقابل ورزشکار رژیم صهیونیستی بازی نکند، اما این موضوع اصالً صحت ندارد و خودشان به سعید القا کرده بودند.» او با تشــریح ماجرای جدا شــدن مالیی از کاروان ایران میگوید: «بعــد از پایان مســابقات مأموران امنیتی با یک ون دنبال ســعید در هتل آمدند و مالیی را بدون اجازه من جابهجا کردند. او برای برگشــت به ایران بلیت داشــت اما مأموران امنیتی نگذاشــتند همراه من بیاید و بلیــت آلمان برایش تهیه کرده بودند. وزیر ورزش رژیم صهیونیستی هم در سالن مسابقات حضور داشت و فکر میکنم همه چیز از پیش تعیین شده بود. قبل از سفر به ژاپن، عدهای در ایران با جوسازیها این اتفاقات را چیده بودند و مرتباً با سعید در تماس بودند.» خبرنگار «ایران» پس از این ماجرا در گفتوگو با آرش میراســماع­یلی، موضوع را پیگیری کــرد و رئیس فدراســیون جودو در ایــن خصوص بیان داشــت: «مالیی تلفنش از دسترس خارج شده است. فدراسیون پیگیر حواشی مسابقات جهانی است.»

گفتنــی اســت، مســعود ســلطانی فــر، وزیــر ورزش و جوانــان دیــروز در مورد وضعیت سعید مالیی، جودوکار کشورمان و موضوع پناهندگی او این گونه پاسخ داد: «تــا االن چیزی که برای ما محرز اســت این اســت که رفتارهای مشــکوکی از ســوی فدراسیون جهانی جودو دیدهایم که تالش میکردند مشکالتی را برای ما به وجود آورند. چهارشــنبه و پنجشــنبه کار را پیگیری کردیم.» وی افزود:«کمیته ملی المپیک هم در نامهای به کمیته بینالمللی المپیک ماجرا را شرح داده و درخواست کرده، دخالت کنند و جلوی تحرکات سیاسی فدراسیون جهانی جودو را بگیرند. اینکه گفته میشود خانواده مالیی برای عدم مواجهه با نماینده رژیم صهیونیستی تحت فشار بودهاند نیز به هیچ وجه صحت ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.