مهدی برای ما الهام بخش شد

Iran Newspaper - - News - هیوا یوسفی سردبیر همشهری ورزشی

زندگی مهدی شــادمانی برای من به دو بخش تقســیم میشود. یکــی اینکــه از دوســتان قدیمــی من بود کــه از ســالهای اول در رســانههای مختلــف بــا هــم کار کردیــم. واقعیت این اســت که مــا عــادت داریم پــس از مرگ افــراد، از آنهــا تعریــف کنیم و از خوبیهایشــ­ان بگوییــم ولی مهدی فــارغ از ایــن تعارفات، بچه خوب و نازنینی بود. او بچهای مذهبی بود که اعتقادات راســخی هم داشت و نماز و روزهاش هم سر جایش بود اما در عین حال بســیار نرم بود و کســی از او فاصله نمیگرفت. اما بعد از بیماری مهدی، من چهره دیگــری از او را هــم دیدم. یکی از دوســتان اصطــالح خوبی را دربــاره او به کار برد و میگفــت مهدی برای بســیاری از ما الهامبخش شــده اســت. او در حالی که بســیار مقاوم بود، بســیار ســختکوش بود و خیلی تالش میکرد که این بیماری را شکســت دهد. او با این حال، بســیار هم آرام بود و استرســی نداشــت و شــاکر بود. رابطهاش بــا پــروردگار و خالقــش در این مدت بســیار قویتر شــد. این به معنی ایــن نبود که میخواســت زندگــیاش زود تمــام شــود. اتفاقــاً او عاشــق زندگــی بود و بــا دکترها مشــورت میکرد و ســرچ میکرد که بیماریاش چه راههای درمانی دارد و به اندازه یــک پزشــک از بیمــاریاش اطالعات پیــدا کرده بــود. او با پســتها و توئیتهایش خیلیهــا را درگیــر کــرد و بــرای خیلیهــا جالب بود که یــک آدم چطــور میتواند با خدای خود ارتباط برقرار کند. خیلی از آدمهای سیاسی و وزرا، ورزشکاران و بقیه با مهدی ارتباط برقرار کردند و خیلیها که شــاید این موضوعات مسألهشــان نیست، بــرای او کامنــت میگذاشــتن­د که تو ما را با این مدل حرفها تــکان دادهای و به فکر فــرو بــردهای. او و خانوادهاش تا لحظه آخر به بهبودی امید داشــتند ولی قســمت این بود و مهدی از جمع ما پر کشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.