اهمیتی بیش از فوت یک خبرنگار

Iran Newspaper - - News - پژمان راهبر سردبیر سایت ورزش سه

چیــزی کــه مــن در شــبکههای اجتماعی مختلــف و پیام رســانهای مختلــف میبینــم، این اســت که درگذشــت مهــدی تأثیــر زیــادی در جامعــه گذاشــته و افــراد زیادی هستند که درباره از دست رفتن او حرف میزنند. به عنوان یک خبرنگار فکر میکنم فوت مهدی بیشــتر از فوت یک خبرنگار اهمیت دارد. او به واسطه این که سالها با بیماری سرطان میجنگید، تبدیل به چهرهای شده بود که دنبال کنندگان بیشــتری داشــت و خیلیها امیدوار بودند که او به موفقیت برسد و با عشق او را تعقیب میکردند. با عرض تأسف به خاطر از دست دادن مهدی، یــک مطلبــی از مهدی یزدانی خــرم میخواندم که درباره هنــر چگونه مردن نوشته بود و این که بقیه چگونه به آدم بعد از مرگ فکر میکنند، خیلی به درد آن کسی که فوت کرده نمیخورد اما فکر میکنم خیلی هم نمیتواند این طور باشد. چرا که یکی که یادش باقی میماند و دربارهاش صحبت میکنند و او را به نیکنامی میشناسند، یک سعادتی در او وجود دارد. حداقلش این است که کاری را کــه میخواســته در این دنیا انجام دهد با موفقیــت انجام داده. ما هم اگر برای زندگیمان هدفی قائل هستیم، فکر میکنم مهدی شادمانی نمونه مناسبی است؛ کسی که توانست این کار را به بهترین شکل انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.